projekty uchwał
Sesja XXXVI

OBWIESZCZENIE


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 stycznia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miasta Płocka.
Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 07.12.2004 r.
5.Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.12.2004 r.
6.Debata na temat kataklizmu, który dotknął kraje położone u wybrzeży Oceanu Indyjskiego.
7.Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki.
8.Informacja nt. zadłużenia miasta Płocka na koniec 2004 r.
9.Informacja nt. budowy Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej – e – Urząd.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)warunków obniżania czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach,

2)nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka nr ewid. 795,

3)zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul. Tumska 11a),

4)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej,

5)wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Kobiałka w Płocku,

6)utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu,
- załącznik

7)ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

8)udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn 406,4/560 – Magistrala C – II etap w Płocku”,

9)wyboru banku do Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2005 r.

10)wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję do 2007 roku.Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 18 stycznia 2005, godzina 14:20)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 887
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 stycznia 2005, godzina 07:53
 • Historia aktualizacji

 • 20 stycznia 2005, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2005, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2005, godzina 15:20 Aktualizacja danych