Uchwała Nr 359/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku.

Uchwała Nr 359/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku.


 Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i § 23 ust. 1 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) i uchwały Nr 296/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Z dniem 01 stycznia 2004 roku rozwiązuje się doraźną Komisję mającą na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 208
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji