UCHWAŁA NR 238/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

UCHWAŁA NR 238/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113)  w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945), i uchwałą Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Nadaje się statut Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr 747/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

                       Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr19, poz.115 ze zm.),  w zakresie udostępniania gminie części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych, oraz instalowania i utrzymywania stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zaistniała konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów zasad działalności jednostki i przyjęcia nowej wersji statutu.

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Miejski Zarząd Dróg w Płocku, zwany dalej „MZD”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Płock nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2
Siedzibą i obszarem działania MZD jest miasto Płock, miasto na prawach powiatu.
§ 3
Bezpośredni nadzór nad działalnością MZD sprawuje Prezydent Miasta Płocka lub osoba przez niego upoważniona.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MZD

§ 4
MZD jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy pomocy którego Prezydent Miasta Płocka wykonuje swoje obowiązki jako zarządca wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

§ 5
Miejski Zarząd Dróg w Płocku wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,
2)ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
3)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
4)ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
5)ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
6)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
7)ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2251 ze zm.),
8)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
9)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
10)postanowień niniejszego statutu.

§ 6
Do zadań MZD należy w szczególności:
1. Pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach, o których mowa w § 4 oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.
2. Realizacja zadań związanych z wprowadzeniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskiego systemu informacji na obszarze miasta Płocka.
3. Uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach, pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
§ 7
1. Zadania określone w § 6 ust. 1 obejmują w szczególności:
1)opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
2)pełnienie funkcji inwestora, w zakresie budowy, przebudowy remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3)utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym rowów przydrożnych, z wyjątkiem części pasa drogowego, o którym mowa w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
4)realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
5)przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
6)koordynacja robót w pasie drogowym,
7)wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje urządzeń i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
8)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
9)sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
10)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów     inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających w obrębie dróg,
12)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14)wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15)dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu,
16)pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym usuwanie i sadzenie drzew (także poza pasami drogowymi),
17)wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka,
18)zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
19)prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych,
20)kontrolowanie pasa drogowego pod kątem prawidłowości zajmowania oraz umieszczania w nim obiektów i urządzeń, w tym podejmowanie działań w celu usunięcia z pasa drogowego obiektów i urządzeń zajmujących go bez wymaganego zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu albo niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu,
21)utrzymywanie pogotowia drogowego w celu prowadzenia bieżących kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
22)sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym oraz gospodarowanie tymi gruntami w granicach określonych ustawą o drogach publicznych,
23)opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,
24)przygotowanie projektów umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych w trybie art.16 ustawy o drogach publicznych,
25)budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
26)instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowania urządzeń,
27)udostępnianie nieodpłatne Gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych,
28) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie umarzania należności za zajęcie pasa drogowego i przekazywanie ich Prezydentowi Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

2. Zadania określone w ust 1 pkt. 4 obejmują w szczególności:
1)realizację zadań technicznych wynikających z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz innych decyzji lub zaleceń przekazanych przez organ zarządzający ruchem, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
2)opiniowanie projektów organizacji ruchu i opracowywanie projektów dla potrzeb jednostki,
3)wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
4)wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych z zatwierdzonymi projektami,
5)podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych miasta.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 8
1. MZD kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem MZD nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Płocka, który udziela niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.
3. MZD jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w imieniu którego, Dyrektor MZD wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
4. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez MZD.
5. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
6. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmiana wynagrodzeń pracowników MZD jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
7. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora MZD wykonuje Prezydent Miasta Płocka.
§ 9
1. Do zakresu działania Dyrektora MZD należy w szczególności:
1)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MZD i kierowanie jego działalnością,
2)reprezentowanie MZD wobec podmiotów zewnętrznych, jednostek organizacyjnych miasta Płocka oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka,
3)składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym MZD,
4)organizowanie i kierowanie działalnością MZD w zakresie obronności kraju,
2. Dyrektor MZD może powoływać rady oraz zespoły, jako organy pomocnicze i opiniodawczo - doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, skład osobowy, organizację i zakres działania.

§ 10
Schemat organizacyjny, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, określa regulamin organizacyjny MZD wprowadzony przez Dyrektora MZD, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Płocka lub osobą przez niego upoważnioną.


ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 11
1. Podstawą gospodarki finansowej MZD jest plan finansowy dochodów i wydatków.
2. MZD posiada odrębne rachunki bankowe dla dochodów, wydatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych oraz projektów współfinansowanych.
3. Dyrektor MZD sprawuje nadzór nad gospodarką finansową jednostki przy pomocy Głównego Księgowego.
4. Środki finansowe na działalność MZD pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
5. MZD prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
6. Wszelkie wpływy uzyskane przez MZD stanowią dochody budżetu miasta Płocka.
7. Wydatki MZD realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
8. MZD prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
9. MZD sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
10. MZD prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
11. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500,00 zł. podejmuje samodzielnie Dyrektor MZD, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).

ROZDZIAŁ V
KONTROLA MZD

§ 12
Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
Zmiany statutu MZD dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 025
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji