UCHWAŁA Nr 436/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych miasta Płocka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

UCHWAŁA Nr 436/XXX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych miasta Płocka w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229,  z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz.1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), 
Rada Miasta Płocka uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych miasta Płocka za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę-Miasto Płock - w kwocie 14,00 zł (czternaście) brutto za każdą godzinę akcji ratowniczej oraz 11,00 zł (jedenaście) brutto za każdą godzinę szkolenia pożarniczego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego począwszy od dnia 25 września 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163. poz. 1015) zmieniono zasady przyznawania ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych miasta Płocka. W świetle w/w przepisów wysokość ekwiwalentu ustala Rada Miasta i nie może ona przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 2968,55 zł brutto, co daje ekwiwalent  w kwocie 16,96 zł brutto. Proponowana kwota 14,00 zł za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych stanowi wzrost o 20 % w stosunku do dotychczasowego ekwiwalentu. Ekwiwalent za udział w szkoleniach proponujemy pozostawić w wysokości 11,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 021
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji