UCHWAŁA Nr 1018/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej, i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku.

UCHWAŁA Nr 1018/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej,  i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku.


Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568       oraz z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz Uchwały Nr 865/L/05  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka   na 2006 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej, i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku,  zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Jako źródło finansowania ustalić budżet miasta Płocka na 2006 rok, Dział. 710, Rozdział 71004 § 4300 i § 4170, Zadanie Nr 01/WUGIV/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Zgodnie z  art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W związku z powyższym, na podstawie umowy Nr 32/WUG.IV.RP/Z/628/06  z dnia  6 kwietnia 2006r., zawartej pomiędzy Gminą Płock a arch. Alicją Krymową, została sporządzona wymagana analiza obejmująca obszar położony pomiędzy ulicami: Kolejową, Kościelną, Dobrzykowską, działką o nr ew. 865/1, północną granicą działki o nr ew. 803,  ul. Krakówka oraz południową granicą osiedla Radziwe.
Na podstawie w/w analizy  Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 5443/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r. uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia planu dla terenu  w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi rozwiązanie problemów charakterystycznych dla tego terenu, takich jak: brak właściwej obsługi komunikacyjnej o charakterze lokalnym i dojazdowym, zagrożenie powodzią, niekontrolowana urbanizacja, brak usług o charakterze lokalnym,  co jednocześnie pozwoli  na stworzenie podstaw dla inwestowania na tym terenie. Pozwoli również ustalić zasady zagospodarowania przestrzennego, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą m.in.: uwarunkowania przyrodnicze, relację z terenami sąsiednimi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, warunki dla zabudowy uwzględniające potencjalne zagrożenie powodzią, wprowadzenie infrastruktury społecznej, prawidłową obsługę komunikacyjną oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji