U C H W A Ł A Nr 142/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

U C H W A Ł A  Nr 142/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady
                 Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w składzie jak niżej:

1.   Violetta Kulpa
2.   Zenon Wiśniewski
3.   Andrzej Nowakowski
4.   Lech Latarski
5. Sławomir Goszkowski
6. Stanisław Nawrocki
7. Tomasz Korga
8. Jacek Jasion
9. Bożena Musiał

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 67/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 06 sierpnia 2003, godzina 17:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 310
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji