Uchwała Nr 690/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 61 mieszkań w latach 2005 – 2006.

Uchwała Nr 690/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 61 mieszkań w latach 2005 – 2006.

Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 26 października  1995 r o niektórych  formach  popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U.  z 2000 r Nr. 98 , poz.1070, z 2001 r. Nr. 4,poz.27,Nr. 16,poz.167, Nr.154,poz.1800, z 2002 r. Nr. 25,poz.253, Nr .153, poz.1271, Nr.216,poz.1824, Nr. 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr. 65,poz.594, z 2004 r .Nr. 141,poz. 1492, Nr. 213, poz .2157, Nr. 240, poz. 2408 ,art. 18 ust. 2 pkt. 9 e   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

1.Rozpocząć we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o. zadanie wybudowania  61 lokali mieszkalnych w latach 2005-2006.
2.Umowy najmu lokali będą zawierane z osobami wskazanymi przez Prezydenta Miasta Płocka.

§2

Na pokrycie kosztów udziału gminy Płock w realizacji zadania przeznaczyć w roku budżetowym 2005 środki finansowe w wysokości 1.700.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy  mieszkań.

§3

Źródło finansowania: budżet Miasta Płocka na rok 2005  Dział 700 Rozdział 70095 § 6050  zadanie 25/WGMII/I/G – budowa mieszkań przy współpracy Towarzystw Budownictwa Społecznego.

§4

Zabezpieczyć  na realizację tego zadania w budżecie Miasta Płocka na rok 2006  środki finansowe w wysokości 1.800.000,00 zł na dofinansowanie do budowy mieszkań.

§5

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do  zawarcia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o o. przewidzianej  prawem umowy  w tej sprawie .

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zadanie pozyskiwania  lokali mieszkalnych jest elementem Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008  przyjętym przez Radę Miasta Płocka uchwałą nr 472/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
Jednym ze sposobów  pozyskiwania lokali mieszkalnych zapisanym w programie jest współpraca z Towarzystwami Budownictwa Społecznego.
Planowany program przewiduje, że gmina w latach 2005 - 2006 pozyska 61 lokali mieszkalnych o powierzchni ogółem  ok. 2.900 m ² z czego w roku  2005 - 45 lokali o pow.  ok. 1969 m² i  w roku 2006 - 16 lokali  o pow.  ok. 930 m².
Zakłada się, że miasto będzie wskazywało przyszłych najemców a czynsz w tych lokalach nie będzie przekraczał 3 % wartości odtworzeniowej w skali roku bez jakichkolwiek  dopłat  bieżących  ze strony  gminy.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakłada, że na realizację inwestycji  uzyska kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego  w wysokości nie przekraczającej 50% wartości inwestycji.
Udział finansowy miasta w wybudowaniu 61 lokali w latach 2005 – 2006  wyniesie  ogółem 3.446.053 zł  tj. kwotę 1.188 zł /m².
W  porównaniu z programem budowy „300 mieszkań” obecna propozycja jest atrakcyjniejsza  ze względu na brak dopłat do bieżącego utrzymania lokali. 
Bezpośrednie wydatki gminy na udział w inwestycji budowy „300  mieszkań” kształtowały się w granicach 790,00 zł /m². Jednak  obowiązek corocznych dopłat na pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów czynszowych MTBS, a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy  obciążył budżet gminy w roku 2004 kwotą 150.000,00 zł,  w roku 2005 w planowane są wydatki w wysokości 545.500 zł, a w roku 2006 ok. 498.100 zł, co znacznie podwyższa nakłady.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji