Uchwała Nr 265/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock szkołom niepublicznym .

Uchwała Nr 265/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock szkołom niepublicznym .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Dz.U. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806)art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.. 1806), art. 90 ust.1- 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity  z 1996r. Dz.U. Nr 67, poz.329  ze zmianami Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 , Nr 122, poz. 1320, z roku 2001, Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z roku 2002 Nr 41, poz. 362, Nr 113,poz. 984, Nr141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 z roku 2003 Nr 6 poz. 65) oraz § 3, ust. 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1024/XLIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r. Rada Miasta Płocka  postanawia :

1 1

Ustalić „Zasady udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock niepublicznym placówkom oświatowym” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  Płocka

1 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 265/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

Zasady udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock

szkołom niepublicznym.

§ 1

1.  Miasto Płock jest zobowiązane do udzielania dotacji niżej wymienionym niepublicznym placówkom oświatowym zlokalizowanym w jego granicach:
1)niepublicznym przedszkolom, w tym specjalnym i integracyjnym,
2)niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
3)niepublicznym gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
4)niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
5)niepublicznym ośrodkom szkolno-wychowawczym, w tym specjalnym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego,
6)niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.              
2.Miasto Płock może udzielać dotacji niżej wymienionym niepublicznym placówkom oświatowym zlokalizowanym w jego granicach:
1)placówkom oświatowo-wychowawczym, placówkom pracy pozaszkolnej, w tym ogniskom artystycznym oraz placówkom kształcenia ustawicznego umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,
2)poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz innym poradniom specjalistycznym udzielającym dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3.  W roku 2003 w związku z treścią 1 3 ust.1 dotacje będą udzielane szkołom wymienionym w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 6 .


§ 2

1 . Dotacja udzielana szkołom niepublicznym przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2. Dotacja udzielana jest w okresach miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 2 jest równa sumie iloczynów kwot miesięcznych dotacji na jednego ucznia ustalonych w ust. 4 pkt. 1-6 przez odpowiadające im liczby uczniów w miesiącu,  za który udzielana jest dotacja.
4.  Za podstawę wysokości miesięcznej dotacji na jednego ucznia lub wychowanka przyjmuje się:
1)w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki kwotę równą ilorazowi kwoty przypadającej na 1 ucznia danego typu szkoły w subwencji oświatowej na rok 2003 otrzymywanej przez miasto Płock przez liczbę 12:
a)w szkołach podstawowych i gimnazjach – 200,31 zł;
b)w liceach ogólnokształcących - 209,13 zł;
c)w szkołach zawodowych wszystkich typów -  230,36 zł;
2)w niepublicznych liceach dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę - 104,56 zł;
3)w niepublicznych technikach i liceach zawodowych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych  kwotę – 115,18 zł;
4)w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę  115,18 zł;
5)w niepublicznych szkołach medycznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych kwotę 230,36 zł;
6)niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania kwotę  336,24

§ 3

1 . Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę złożony w Zarządzie Jednostek Oświatowych nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji z powołaniem się na numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 2;
1)określający planowaną liczbę uczniów  niepublicznej szkoły;
2)zawierający zobowiązanie do informowania Zarządu Jednostek Oświatowych o zmianach zachodzących w liczbie uczniów;
   3)   wskazujący numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja.
2 . Rozpoczęcie udzielania dotacji winno być poprzedzone sprawdzeniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych informacji podanych we wniosku.
3 . Zarząd Jednostek Oświatowych  przekazuje dotacje zaliczkowo w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 4

1 . Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w 1§ 3 i 4 sporządza i przekazuje do Zarządu Jednostek Oświatowych - nie później niż w ciągu 15 dni po upływie każdego miesiąca  - rozliczenie otrzymanych dotacji , zawierające również informację o aktualnej liczbie uczniów.
2 . W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotowanie zostaje wstrzymane do czasu dokonania rozliczenia.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę publiczną zobowiązana jest do przekazania do Zarządu Jednostek Oświatowych kopii sprawozdania GUS o liczbie uczniów (symbol – S 02 do S 07) niezwłocznie po jego złożeniu w GUS.
4. Zarząd Jednostek Oświatowych ma prawo kontroli  sposobu wykorzystywania dotacji oraz sprawdzenia rzetelności informacji mających wpływ na wysokość  udzielanej dotacji.

§ 5

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wielkości dotacji w związku z nierzetelnością udzielania informacji, o których mowa w § 6 ust. 1 miastu Płock przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaconych dotacji.

 

Uzasadnienie

    Przepisy ustawy o systemie oświaty zobowiązują miasto Płock do udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli wszystkich typów i innych placówek oświatowych zlokalizowanych w granicach miasta z wyjątkiem szkół artystycznych.
    W roku  2003 będą dotowane tylko te spośród szkół, które złożyły do 30 września 2002 odpowiedni wniosek.
Art. 90 ust. 4 ustawy zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  do ustalania szczegółowych zasad przyznawania dotacji.
Zasady udzielania dotacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały opracowane zostały na podstawie przepisów zawartych w powołanym powyżej art. 90 ustawy o systemie oświaty.
    Ze  względu na istniejącą możliwość zmiany systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym zadań oświatowych,  projekt przewiduje ustalenie zasad tyko na jeden rok  2003.
Projekt uchwały uwzględnia zmianę rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 234, poz. 1966 ).
    Intencją przygotowującego projekt niniejszej uchwały było maksymalne uproszczenie procedury  oraz zapewnienie jednoznaczności zasad kalkulacji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 233
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 10 września 2003, godzina 11:33
  • Historia aktualizacji

  • 10 września 2003, godzina 11:33 Aktualizacja