Uchwała Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
dotyczy: zmiany uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

UCHWAŁA NR 761/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


dotyczy: zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153  poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390; Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr. 126 poz. 875; Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394; Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804; Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) oraz § 4 Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 260 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 8436) zmienionej Uchwałą Nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 161 z dnia 15 października 2009 r. poz. 4724)
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku do Uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku punkt 14 przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga   

 

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 676/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku, zmienionej następnie Uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Rada Miasta Płocka przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Płocka. Wśród beneficjentów dotacji znaleźli się wspólnicy spółki cywilnej CONSULTING s.c. - Bożena Rola i Jakub Rola, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą. Przyznana została im kwota 130.000,00 zł na remont elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu zabytku znajdującego się przy ul. Stary Rynek 22.
Po podjęciu przez Radę Miasta Płocka uchwały w przedmiocie udzielenia dotacji, doszło do zmiany podmiotowej po stronie w/w beneficjenta. Mianowicie, wspólnicy spółki CONSULTING s.c. postanowili przyjąć do spółki nowego wspólnika – Bartosza Rolę. Następnie, z prowadzenia działalności gospodarczej w spółce cywilnej CONSULTING s.c. zrezygnowała Pani Bożena Rola, która wypowiedziała swój udział. Jednocześnie, Pani Bożena Rola przeniosła środki trwałe wniesione przez nią do spółki cywilnej w postaci udziału w prawie współwłasności nieruchomości – kamienicy przy ul. Stary Rynek 22 w Płocku na rzecz Bartosza Rolę, na mocy umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany treści punktu 14 załącznika nr 1 do uchwały Nr 676/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku, zmienionej następnie Uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w zakresie dotyczącym nazwy beneficjenta dotacji, którym obecnie jest CONSULTING s.c. Jakub Rola i Bartosz Rola.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 554
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji