UCHWAŁA NR 322/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie: zamiaru likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży

UCHWAŁA NR 322/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206) w związku z art.1 pkt 7) lit. a) oraz  art. 7 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 września 2012r. planuje się likwidacje następujących publicznych ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży:
1. Liceum Profilowanego nr 1 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, z siedzibą w Płocku,                 ul. Abpa Nowowiejskiego 4,
2. Liceum Profilowanego nr 2 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
3. Liceum Profilowanego nr 3 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych, z siedzibą w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
4. Liceum Profilowanego nr 4 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A.J.Nowowiejskiego, z siedzibą w Płocku,                 ul. Zygmunta Padlewskiego 2,
5. Liceum Profilowanego nr 5 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, z siedzibą w Płocku, ul. Prezyd. Ignacego Mościckiego 4.

         § 2
1. Likwidacje szkół wymienionych w § 1 pkt 1, 3 i 5 nastąpią poprzez stopniowe wygaszanie.
2. Uczniom likwidowanych szkół zapewni się kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętych cyklów kształcenia.
3. Likwidacje szkół powinny zakończyć się do 31 sierpnia 2014 r. tzn. do czasu opuszczenia szkół przez ostatni rocznik uczniów.

         § 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
     
         § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                      Przewodniczący
                                                    Rady Miasta Płocka


                     Artur Jaroszewski

 

 


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw przyniosła zapowiadaną od dawna likwidację liceów profilowanych utworzonych w 2002r. w ramach II etapu ówczesnej reformy systemu oświaty. W Płocku w samorządowych zespołach szkół w wyniku przekształceń różnych szkół ponadpodstawowych powołano do życia 5 liceów profilowanych o trzyletnim okresie nauki. Aktualnie wszystkie muszą ulec likwidacji, ustawodawca nie przewiduje  naboru do klas I już na rok szkolny 2012/13. W przypadku LP nr 2 i 4 likwidacja możliwa jest od 1 września 2012r, szkoły od lat nie prowadziły naboru, a ostatnie roczniki ukończyły naukę  w latach 2005-2007. Pozostałe będą stopniowo wygaszane  przez kolejne 2 lata szkolne tak, aby właśnie uczące się (w bieżącym roku szkolnym) klasy  I i II mogły ukończyć naukę.
Projekt uchwały przedłożono do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli i Płockiej Radzie Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 114
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji