UCHWAŁA Nr 562/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 777/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Długa – Kobiałka.

UCHWAŁA Nr 562/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie: uchylenia uchwały Nr 777/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Długa – Kobiałka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a“ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.; Nr 152 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.; Nr  232 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 Dz.U.  z 2003 r.; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568 dz.U. Z 2004 r.; Nr 102, poz. 1055) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800,    Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39,  Nr 19 poz. 177) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę  Nr 777/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Długa – Kobiałka, oznaczonej
w rejestrze ewidencji  gruntów jako działka nr 86 o pow. 4,4114 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta KW 72317.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 977
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji