Załącznik do Uchwały Nr 753/LIII/10
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Załącznik
do Uchwały Nr 753/LIII/10 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

 


STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, zwany dalej „MOPS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.MOPS realizuje zadania w granicach administracyjnych miasta Płocka.
3.Organem prowadzącym MOPS jest Gmina - Miasto Płock.
4.MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka, w skład  którego wchodzą ponadto:
1)Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”;
2)Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy;
3)całodobowe placówki opiekuńczo–wychowawcze;
4)placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego;
5)ośrodki wsparcia;
6)inne jednostki organizacyjne, tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Gminy - Miasta Płock.

§ 2

MOPS działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:
1)ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
2)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
3)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
5)uchwały nr XV/71/90 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 2 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
6)uchwały nr 740/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka,
7)niniejszego Statutu.


II. Przedmiot i zakres działania.

§ 3

1.Do  działalności  podstawowej  MOPS  należy  realizacja  zadań  określonych w następujących aktach prawnych:
1)ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2)ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
3)ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  
 niepełnosprawnych,

 


4)ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
5)ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6)ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7)ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy,
8)ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9)ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
10)ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
11)ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
12)ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
13)ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
14)ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  
        publicznych,
15)ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
2.  Do  zadań  MOPS  należy  również  realizacja  zadań  zleconych  przez  Radę  Miasta Płocka i Prezydenta 
     Miasta Płocka.

§ 4
       
Celem działania MOPS jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających                       i opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:
1.umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są  w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2.wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,  
3.umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 5

MOPS realizuje w szczególności następujące zadania:
1.   podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb polegające na:
1)prowadzeniu pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
2)tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w mieście Płocku,                  w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
3)analizowaniu i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4)rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5)pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób                    i rodzin,
6)realizacji projektów społecznych  (socjalnych)  finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych,
2.realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,
3.koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka,
4.sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka – rodzinną opieką zastępczą, ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, jednostkami specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodkami wsparcia, domem pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

 

§ 6

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należą zadania gminy i powiatu, własne oraz zlecone, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:
1)udzielanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (zasiłków stałych, okresowych, celowych),
2)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
3)dożywianie dzieci,
4)sprawianie pogrzebu,
5)pomoc uchodźcom,
6)pomoc repatriantom,
7)pomoc kombatantom,
8)organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
9)zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
10)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach podopiecznych,
11)kierowanie mieszkańców Płocka do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za ich pobyt w tych domach,
12)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
13)organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych wsparcia dziennego, tj. ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych oraz mieszkań chronionych,
14)organizowanie i zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym: dla osób z        zaburzeniami psychicznymi, dla ofiar przemocy w rodzinie,
15)organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na        częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
16)pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego                          i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
17)udzielanie pomocy na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

§ 7

MOPS realizuje również zadania wynikające z ustaw wymienionych w § 3 ust. 1, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:
1)orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów poza rentowych                    (w pierwszej instancji),
2)wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej,
3)opracowywanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych                w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
4)dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5)dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6)dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
7)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                   w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
8)dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
9)współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

10)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
11)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne,
12)prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
13)podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
14)ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługującym świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Miasta Płocka.

§ 8

W celu realizacji zadań MOPS współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z prowadzącymi działalność na terenie Miasta Płocka, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


III. Administracja.

§ 9

1.Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MOPS jest Prezydent Miasta Płocka.
3.Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień  udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka.
4.Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora MOPS ustala Prezydent Miasta Płocka.
5.W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor MOPS.
6.Dyrektor MOPS jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
7.Wszyscy pracownicy MOPS mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 10

Dyrektor kieruje MOPS, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a zwłaszcza za:
1)podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2)określenie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3)określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy MOPS,
4)sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo - rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.


IV. Organizacja i zasady działania jednostki.

§ 11

Wewnętrzną strukturę organizacyjną MOPS określa Regulamin Organizacyjny MOPS zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 12

1.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez MOPS.

 


2.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników MOPS, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 13

1.MOPS prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
2.Środki finansowe na działalność MOPS pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
3.Wszelkie wpływy uzyskane przez MOPS stanowią dochody budżetu Miasta Płocka, z wyjątkiem wpływów na utworzony przez MOPS wydzielony rachunek dochodów własnych, który funkcjonuje na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010r.
4.Wydatki MOPS realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy             o finansach publicznych oraz innych przepisów.
5.MOPS prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 14

1.MOPS sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2.MOPS prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
3.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor MOPS, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.

§ 15

Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka  oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.


V. Postanowienia końcowe.

§ 16
 
1.Dyrektor MOPS ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
2.Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 870
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji