UCHWAŁA NR 88/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku


UCHWAŁA NR 88/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca  2005 roku, Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 24 października 2006 roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08  Rady Miasta Płocka z  dnia 25 listopada 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz 2011 Nr 5, poz. 13)
– Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1 pkt 1:
1) po słowach: “linii nr 1 – przystanek Trzepowo n/ż” w miejsce  zapisu: “linii nr 4 – przystanek Bielska Sierpecka/Cmentarz Komunalny” zamieszcza się zapis o następującym brzmieniu: “linii nr 4 – przystanek Brochocin Bielska”,
2) po słowach: “linii nr 23 – przystanek Maszewo n/Wisłą” w miejsce  zapisu: “linii nr 25 – przystanek Mirosław” zamieszcza się zapis o następującym brzmieniu: “linii nr 25 – przystanek Nowe Gulczewo III”,
3) po słowach: „linii nr 30 - przystanek Borowiczki Pieńki II” skreśla się zapis: „linii nr 36 - przystanek Wyszogrodzka Mirosław”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE


Uchwałą nr Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku, określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. na terenie miasta Płocka oraz sąsiednich gmin.
W projekcie uchwały zaproponowano zmianę w zakresie ustalenia granic strefy przewozowej dla linii nr 25. Zmiana ta wynika ze zmiany trasy przejazdu autobusów tej linii na terenie Gminy Słupno i uzgodnień dokonanych z władzami tej Gminy. Nowe połączenie i obsługa przewozowa będą realizowane na trasie Płock – Święcieniec przez m.in. Nowe Gulczewo, Miszewko Strzałkowskie, Mijakowo.
Zmiana dotycząca linii nr 4 jest związana z wprowadzeniem nowego przystanku komunikacyjnego na jej trasie. Przystanek ten będzie  zlokalizowany na granicy Gminy Płock i Gminy Radzanowo.
Powyższe zmiany pozwolą na rozszerzenie zakresu świadczenia usług przewozowych przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o..  W związku z tym nastąpi zabezpieczenie potrzeb w zakresie korzystania z usług przewozowych większej ilości mieszkańców - zarówno z terenów usytuowanych tuż poza granicami administracyjnymi Miasta Płock jak i bardziej oddalonych. Z kolei Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. pozyskując nowych odbiorców uzyska szansę zwiększenia przychodów osiąganych ze swojej podstawowej działalności.
Zapronowana w niniejszym projekcie uchwały zmiana dotycząca skreślenia zapisu odnośnie granic strefy przewozowej dla linii nr 36 jest związana z likwidacją przystanku Wyszogrodzka – Mirosław. Zadania przewozowe będą realizowane przez linię nr 12. Ze względu na fakt, że trasa przejazdu autobusów  linii nr 36 będzie kończyć się na pętli Jana Pawła II – Mazura, a więc w granicach administracyjnych Miasta Płock, nie zachodzi konieczność zamieszczenia w uchwale zapisu dotyczącego granic  strefy przewozowej dla linii nr 36. Z treści § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały  Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej późniejszymi uchwałami wynika bowiem, iż strefę A wyznaczają granice administracyjne Miasta Płocka.

Zważywszy na przedstawione wyżej okoliczności Prezydent Miasta Płocka wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 252
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:16
  • Historia aktualizacji

  • 31 marca 2011, godzina 10:16 Aktualizacja danych