Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1010/LXII/06
STATUT Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka
z dnia  24 października 2006 roku


STATUT
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku
– Jednostki  Budżetowej


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostka Budżetowa, zwany dalej “Domem” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331),
5. niniejszego Statutu.

§ 2

Dom jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 3

Organem prowadzącym Dom jest Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.

§ 4

Siedzibą Domu jest Płock, ul. Wyspiańskiego 26.


II. Przedmiot i zakres działania.

§ 5

Do działalności podstawowej Domu należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych do tych ustaw.

§ 6

Zadaniem Domu jest zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

III.  Administracja.

§ 7

1. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Domu jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka. 
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Domu ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Domu.

§ 8

Dyrektor kieruje Domem i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a zwłaszcza za:
1) sprawną i zgodną z przepisami pracę Domu,
2) sporządzanie analiz, badań i potrzeb, w tym projektów planów finansowo-rzeczowych i inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych.


IV. Organizacja i zasady działania jednostki.

§ 9

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Domu, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Domu zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 10

1. Dom prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
2. Plan finansowy Domu zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.
3. Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna Domu prowadzona jest przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku.

§ 11

Środki finansowe na działalność Domu pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł finansowania.

§ 12

1. Sprawozdania finansowe Domu sporządza Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku  i  przekazuje do właściwego wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Domu pod względem finansowym, po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora Domu.
2. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych Domu z budżetem miasta przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
3. Nadzór nad działalnością Domu, a w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

 


§ 13

1. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Domu jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
2. Limit zatrudnienia pracowników w Domu w przeliczeniu na etaty ustala Prezydent Miasta Płocka.
3. Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 14

Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.


V. Postanowienia końcowe.

§ 15

Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 16

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 622
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji