UCHWAŁA NR 485/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku

UCHWAŁA NR 485/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  z 2011r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951 ),  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje: 


§ 1 


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych zlokalizowanych jako części działek nr 524/2 i nr 526/7 z przeznaczeniem na cele handlowe dla:
1) Pawła Wąsaka o pow. 48 m2
2) Andrzeja Gomułki o pow. 28 m2
3) Ewy Radaszkiewicz o pow. 58,5 m2
na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 212
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji