UCHWAŁA NR 521/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku pożyczki w wysokości 1.640.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 521/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku pożyczki w wysokości 1.640.000,00 zł. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 i z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) w związku z § 24 Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku –  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku pożyczki w wysokości 1.640.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) z przeznaczeniem na pokrycie przez Zespół zobowiązań względem pracowników z tytułu realizacji ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1 poz. 2 z późniejszymi zmianami).
2.Pożyczki, o której mowa w ust. 1 Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku udzieli Rynex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
3.Spłata pożyczki, o której mowa w ust. 1 wraz z należnymi odsetkami zostanie dokonana nie później niż do dnia  29.12.2004r.
4.Wysokość oprocentowania pożyczki, o której mowa w ust. 1 wyniesie nie więcej niż 7,0 % w skali roku.

§ 2

Udzielić Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku poręczenia wekslowego na wekslu “in blanco” wraz z deklaracją wekslową z tytułu pożyczki, o której mowa w § 1, powiększonej o należne odsetki, tj. do kwoty 1.697.400,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
 
 
Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 321
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji