UCHWAŁA NR 243/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgłaszanego przez Gminę - Miasto Płock do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.

UCHWAŁA NR 243/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, zgłaszanego przez Gminę - Miasto Płock do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806;  Dz.U. z 2003 r.:  Nr 80 poz. 717, Nr  162 poz. 1568;  Dz.U. z 2004r.:  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz.U z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138  poz. 974, Nr 173  poz. 1218 Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458;  Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, nr 149 poz 887)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla projektu pt. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w związku z ubieganiem się przez Gminę-Miasto Płock o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


§ 2
Ustalona we wniosku aplikacyjnym Projektu pt. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” wysokość wkładu własnego na lata 2012-2013 wynosi 774 591,98 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy zł), tj. 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

§ 3
Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

        Wiceprzewodniczący
        Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

 

 

Uzasadnienie

W odpowiedzi na ogłoszenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) o naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Gmina – Miasto Płock zamierza aplikować o dofinansowanie projektu pt. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 260 gospodarstw domowych z terenu Gminy-Miasto Płock zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu i zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej.
Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest m.in. przedstawienie załącznika informującego o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, który stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych projektu tj. 774 591,98  zł. Zadania w ramach projektu będą realizowane w latach 2012- 2013. W przypadku zakwalifikowania projektu i objęcia go współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w latach 2012- 2013 w wysokości  774 591,98  zł.
Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środków finansowych jako wkładu własnego w przypadku wyboru do realizacji projektu pt. ”E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 948
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji