UCHWAŁA NR 828/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy

UCHWAŁA  Nr 828/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie:
1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę - Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest najem obiektów 4-oddziałowego żłobka i 4-oddziałowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
1)w 2011 roku – 795.594,00 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote,
2)w 2012 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
3)w 2013 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
4)w 2014 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
5)w 2015 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
6)w 2016 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
7)w 2017 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
8)w 2018 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
9)w 2019 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
10)w 2020 roku – 1.591.188,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych,
11)w 2021 roku - 795.594,00 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote.
2.   Wprowadzenie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2021 roku innych stawek podatku VAT oraz wahania miarodajnej stopy WIBOR 6M nie mniejsze niż 0,3 punktu procentowego spowoduje zmiany wysokości czynszu za najem obiektów żłobka i przedszkola.
§ 2
§ 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie:
Źródło finansowania: plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2011-2021.
§ 3
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

 Wprowadzenie zmian do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku spowodowana jest m.in.:
1.planowanym rozpoczęciem terminu najmu obiektów od lipca 2011 roku,
2.prowadzeniem prac legislacyjnych nad zmianą stawki podatku VAT od 2011 roku,
3.ewentualną zmianą wartości pieniądza w czasie – miarodajna stopa WIBOR 6M.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na racjonalne wydatkowanie środków publicznych w odniesieniu do zmian gospodarczych i ekonomicznych w latach 2011-2021.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 107
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji