U C H W A Ł A Nr 65/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
U C H W A Ł A Nr 65/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


zmieniająca Uchwałę Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz art. 70 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543) w związku z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Zawiesić sprzedaż lokali mieszkalnych do czasu ujednolicenia praw do gruntów właścicieli lokali wyodrębnionych, w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, umieszczonych pod pozycjami :

nr 9 ul. Bielska 24/1
nr 75 ul. Na Skarpie 2
nr 16 ul. Błonie 4
nr 89 ul. Obr. Westerplatte 7
nr 25 ul. Dobrzyńska 19
nr 92 ul. Obr. Westerplatte 9
nr 31 ul. Gradowskiego 6
nr 96 ul. Otolińska 7a
nr 32 ul. Gradowskiego 8
nr 101 ul. Polna 18
nr 54 ul. Kolegialna 29
nr 105 ul. Sienkiewicza 7
nr 63 ul. Kredytowa 2
nr 114 ul. Słodowa 2
nr 67 ul. Krótka 4
nr 115 ul. Słodowa 3
nr 71 ul. Krótka 7
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 770
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji