UCHWAŁA NR 605/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwałą Nr 274/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 roku stwierdzono nieważność  § 1 ust. 1 pkt. 1-3 uchwały nr 605/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR 605/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§  1
1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
2)nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej,
3)budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia szpitala,
4)budynki i grunty komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
5)powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, powierzchnię gruntów pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.

2.Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2
Zwolnienie od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5 udzielane na podstawie niniejszej uchwały, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379/5 z 28.12.2006 r.)

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§  4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  

 


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.
Wzorem lat ubiegłych proponuje się kontynuację zwolnienia z podatku od nieruchomości, dla nieruchomości określonych w § 1 projektu uchwały, tj.:

budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej,
budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia szpitala, za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej,
budynki i grunty komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, powierzchnię gruntów pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 315
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 09 grudnia 2009, godzina 11:37
  • Historia aktualizacji

  • 09 grudnia 2009, godzina 11:37 Aktualizacja danych