UCHWAŁA NR 87/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


UCHWAŁA NR 87/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113),  art. 6 ust. 2, 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z  dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości    i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042,    z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 3 ust. 1  pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz 1172, z 2008r. Nr 157, poz. 976, z 2009r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta Płocka uchwala, co                     następuje:


§ 1
1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz   zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - frakcja mokra - w następujących wysokościach za pojemnik o pojemności :         
    1)      80 l       -    19,50 zł ,
    2)    110 l        -    24,00 zł ,
    3)    120 l        -    25,00 zł ,
    4)    240 l        -    34,50 zł ,
    5)    400 l               -    40,00 zł ,
    6)    770 l        -    64,50 zł ,
    7)  1100 l        -    91,50 zł ,
    8)  oraz kontener 8500 l   -   600,00 zł.
2. Za odpady komunalne wstępnie posegregowane (frakcja sucha) zebrane w ramach akcji prowadzonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego – mieszkańcy miasta Płocka nie ponoszą opłat.
3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest to ich zbieranie w sposób i na zasadach określonych w uchwale Nr 1017/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231, poz. 8554), zmienionej uchwałami: Nr 83/VII/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 112, poz.2899) i Nr 666/XLVI/10 z dnia 23 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116, poz. 2441).
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości   w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


§ 2
Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów biodegradowalnych w wysokości 170 zł za 1 tonę.


§ 3
Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 20,00 złotych  za 1 m 3.

§ 4
Właściciele nieruchomości, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszą następujące opłaty:
1)  za odbiór odpadów komunalnych -  39,00 zł/miesiąc od  jednej osoby z gospodarstw domowych zamieszkującej w nieruchomości,        
2)  za odbiór odpadów komunalnych od pozostałych wytwórców odpadów - 218,00 zł/m3,
3)  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych-  20,00zł/m3.
§ 5
Opłaty, o których mowa w § 1, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach, natomiast opłaty, o których mowa w § 4, mają charakter cen sztywnych w rozumieniu art. 537 § 1 Kodeksu cywilnego.


§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 7
Traci moc uchwała Nr 443/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 30, poz. 684).

 § 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodnicząca 
Rady Miasta Płocka

Elżbieta  Gapińska

 

 

UZASADNIENIE
 


 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych,
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zwalnia mieszkańców Płocka z opłat za odpady wstępnie posegregowane,
3) Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosuje się górne stawki opłat określone uchwałą Rady. 
 Niniejsza uchwała określa górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych w w/w pojemnikach i kontenerach.
 W grudniu 2008r. Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 443/XXXI/08 ustaliła nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych do stacji zlewnych.
 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 wprowadziło od           1 stycznia 2010r. wzrost jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska wzrosły ze 100 zł za Mg do poziomu 104,20 zł za Mg. Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku obowiązują w wysokości 107,85 zł/Mg.
  Aktualnie  odpady  przyjmowane  są  do  ZUOK  od  przewoźników  za  cenę 177,50 zł/Mg. Po podwyżce opłat za składowanie będzie to kwota 215 zł/Mg. Powyższa zmiana spowodowana jest między innymi konsekwencjami wynikającymi z nieuzyskania przez ostatnie lata zgody zarówno na podniesienie rzędnych składowania odpadów jak i budowy nowej niecki, co wymusiło na zarządzających spółką przez cały 2010 rok konieczność wywożenia odpadów na inne składowisko i ponoszenie znaczących kosztów. Proces ten musi być kontynuowany w 2011 roku do czasu pozytywnego rozstrzygnięcia wspomnianych kwestii.
 Teoretycznie alternatywne składowiska, (Drobin, Sierpc, Płońsk) obecnie za przyjęcie 1 tony odpadów komunalnych stosują stawki w przedziale 200-230 zł.
 W kosztach zbiórki i transportu odpadów, cena przyjęcia odpadów do ZUOK stanowi tylko część tych kosztów. Ponadto na wzrost opłat składają się m. in. wzrost płac (minimalnej i średniej), inflacja, koszt paliwa, energii elektrycznej, zakupu części zamiennych i materiałów, opłat drogowych czy serwisowania sprzętu.
 Wzrost kosztów świadczenia przez firmy wywozowe usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przekłada się na konieczność zwiększenia górnych stawek o 25% (dla pojemników 80, 110, 120 i 240 i 770l).
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dotychczasowa cena wynosi 20 zł za 1 m3 ścieków. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład gminny lub przedsiębiorcę, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty sztywne w wysokości  określonej w § 4 niniejszej uchwały, przy czym wyliczenia stawek opłat dokonano            w odniesieniu do jednej osoby (§ 4 pkt 1) lub 1 m3 (§ 4 pkt 2 i pkt 3) przyjmując, że jeżeli nie zawarto umowy, to nie można ustalić pojemności pojemnika.
 Taki sposób wyliczenia uzasadnia §20 Regulaminu utrzymania czystości           i porządku na terenie miasta Płocka, określający średnie wskaźniki ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych średnio w ciągu tygodnia na jednego mieszkańca lub dla lokalu bądź obiektu.  

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji