UCHWAŁA Nr 100/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie przejęcia na własność Gminy Płock pojazdu.

UCHWAŁA Nr 100/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie przejęcia na własność Gminy Płock pojazdu.

Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zmianami), § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1

Orzeka się o przejęciu pojazdu marki Volkswagen Jetta nr rej. 4113MAH, nr identyfikacyjny VIN: WVWZZZ16ZHW437349 pozostawionego w dniu 15.11.2005r. przy ul. Walecznych 13 w Płocku, którego właściciel pomimo podejmowanych czynności nie został ustalony, na własność Gminy Płock.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Straż Miejska w Płocku zwróciła się z wnioskiem o przejęcie na własność Gminy Płock pojazdu marki Volkswagen Jetta, nr identyfikacyjny VIN: WVWZZZ16ZHW437349 pozostawionego na terenie miasta przy ul. Walecznych 13. W toku prowadzonego postępowania podjęto szereg czynności mających na celu ustalenie właściciela przedmiotowego pojazdu. Wystąpiono m.in. do Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie oraz Ambasady Republiki Białorusi w Polsce w celu ustalenia właściciela lub użytkownika samochodu.  Pomimo prowadzonych czynności do chwili obecnej nie ustalono właściciela pojazdu. Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie poinformowała, że w/w pojazd nie figuruje jako zarejestrowany na Białorusi.
W świetle art. 50a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz obowiązującego w tym przedmiocie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.08.2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133 ze zmianami) po wyczerpaniu trybu określonego w/w przepisami gmina ma obowiązek przejęcia na własność przedmiotowego pojazdu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 14:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 055
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji