Załącznik do Uchwały Nr 191/XIII/2011
UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Załącznik
do Uchwały Nr 191/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI, OŚWIATY,
SPORTU, GOSPODARKI
ORAZ DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ


podpisana w Płocku dnia ….........................................


pomiędzy
Miastem Plewen w Republice Bułgarii, z siedzibą w Plewen, 5800 Plewen, Plac „Vazrajdane” 2, reprezentowanym przez  Naydena Zelenogorskiego – Prezydenta Miasta Plewen
a
Gminą - Miasto Płock w Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 1, reprezentowanym przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
zwanymi dalej Umawiającymi się Stronami.

Doceniając znaczenie stosunków miedzy Polską i Bułgarią, dążąc do pogłębiania przyjaźni i współpracy między narodami Polski i Bułgarii oraz umacniania pokoju i współżycia obywatelskiego
W celu wspierania współpracy i wymiany między instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i innymi oraz w celu nadania szczególnego znaczenia bezpośrednim, twórczym kontaktom międzyludzkim
Umawiające się Strony uzgodniły co następuje:

Artykuł 1
Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, gospodarki i działalności samorządowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy na zasadzie równych praw.

Artykuł 2
Każda z Umawiających się Stron będzie podejmować wysiłki mające na celu popularyzację wartości artystycznych, naukowych i kulturalnych drugiej Umawiającej się Strony, zapewniając szeroki dostęp do nich swoich obywateli, promując kontakty społeczne i indywidualne.

Artykuł 3
Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośrednich kontaktów i współpracy organizacji oraz stowarzyszeń twórczych, fundacji i instytucji kulturalnych.

Artykuł 4
Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej i handlowej, wymianie doświadczeń w dziedzinie działalności samorządowej i kontaktów między przedsiębiorstwami obu miast. 

Artykuł 5
Umawiające się Strony będą popierać współpracę w zakresie działalności sportowej realizowanej przez organizacje obu miast.

Artykuł 6
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda z Umawiających się Stron może rozwiązać Umowę za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

Artykuł 7
Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, każdy w języku polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie wersje językowe posiadają jednakową moc wiążącą.

Artykuł 8
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Artykuł 9
Umowa wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez Rady obu Miast i po podpisaniu  jej przez Prezydentów Miasta Plewen i Płocka. 


 Prezydent Miasta Plewen    Prezydent Miasta Płocka     


 .....................................          .....................................

 

 

 

 

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT
OF A TWINNED-CITY RELATIONSHIP

concluded in Płock on …......................... 2011

between the City of Pleven in the Republic of Bulgaria, located at 2 „Vazrajdane” Square, 5800 Pleven, Pleven Municipality, represented by Nayden Zelenogorski - Mayor of Pleven
and the City of Płock in the Republic of Poland, located at Stary Rynek 1, 09-400 Płock, represented by Andrzej Nowakowski – Mayor of Płock
hereinafter referred to as  Contracting Parties :
Taking into account the value of mutual relationship between Poland and Bulgaria, aiming at strengthening the friendship and cooperation between the Polish and Bulgarian nations and strengthening of peace and civil coexistence 
in order to encourage mutually beneficial cooperation and exchange between economic, educational, sports and other institutions and in order to  vest special importance to direct, creative interpersonal contacts,

The parties have agreed as follows

Article 1

The Contracting Parties shall develop cooperation in the area of culture, science, education, sport, economy  and municipal activities in accordance with the provisions of this agreement and following the principle of  equal rights.

Article 2
Each of the Contracting Parties shall make efforts aimed at  popularizing  artistic , scientific and cultural values of the other Contracting Party assuring wide access of their citizens to these,  promoting social and individual contacts. 
Article 3
The Contracting Parties shall encourage the development of direct contacts and cooperation of organizations and creative associations, foundations as well as cultural institutions.
Article 4
The Contracting Parties shall encourage the development of mutually beneficial economic and trade cooperation, the exchange of  experience in the area of municipal activity and contacts between businesses from both cities.                                              
Article 5

The Contracting Parties shall encourage the cooperation in the area of sports activity carried out by organizations from both cities.

Article 6

This agreement shall be entered into for an unlimited period of time.
Each of the Contracting Parties may terminate this agreement at the expiration of the six months’ notice.

Article 7

The agreement  has been prepared in two (identical) copies, each one in Polish, Bulgarian and English version. All three versions have equal legal force.

Article 8

Any changes to this agreement shall be in writing under clause of nullity.

Article 9
The agreement shall enter into force after being approved by the Councils of Both Cities and after being signed by the Mayor of Pleven and Płock for the period from 5 years with automatically sequel in case there is a lack of written objection from someone of the both sites.

The Mayor of Pleven    The Mayor of Płock

 

…………………………………   ……………………………………

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 640
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji