UCHWAŁA NR 196/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

UCHWAŁA NR 196/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)   – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano:

Pana Radnego Piotra Szpakowicza,

Pana Radnego Jacka Jasiona.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 94/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie delegowania radnych do „Komisji bezpieczeństwa i porządku w Płocku”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W związku z przygotowywanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka w sprawie aktualizacji składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki zwrócił się o delegowanie dwóch Radnych Rady Miasta do pracy w w/w Komisji.
Delegowanie Radnych  następuje w drodze uchwały Rady.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 937
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji