Załącznik do Uchwały Nr 204/XIV/07 Rady Miasta
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

Załącznik do Uchwały Nr 204/XIV/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 23 października 2007 roku

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

§ 1
1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, zrzeszonej i reprezentującej barwy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie miasta Płocka.
2. Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji.
3. Stypendia sportowe będą przyznawane zawodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

§ 2
1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie miasta Płocka. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych miasta.
2. Przyznawanie, wstrzymywanie, wznowienie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do kompetencji Prezydenta  Miasta.
3. Prezydent Miasta współpracuje z Radą Sportu w Płocku, która opiniuje wnioski stypendialne oraz opracowuje  zasady  i kryteria przyznawania stypendiów na dany rok. 

§ 3
Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:                                                                 a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich
    oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski,
b)reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych.

§ 4
Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej mających siedzibę na terenie miasta Płocka.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego adresowany do Prezydenta Miasta Płocka należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, 09-400 Płock w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego,  poprzedzającego otrzymanie stypendium.
4. Wniosek podlega rozpatrzeniu do 31 grudnia każdego roku.
5. Od decyzji Prezydenta Miasta Płocka nie przysługuje odwołanie.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Prezydentowi oraz Radzie Sportu półrocznego sprawozdania dotyczącego postawy sportowej stypendysty w okresie otrzymywania stypendium.

§ 6
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) dane o wynikach i osiągnięciach w zakresie sportu za dany rok kalendarzowy potwierdzonych przez
    właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych,
c) źródło i okres pobierania innych stypendiów,
d) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę
   klubu sportowego,
e) zobowiązanie zawodnika do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem
    lub cofnięciem stypendium sportowego,
f) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.                                                              
-2-
§ 7
1. Wysokość miesięcznego stypendium może wynosić do trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.
3. Wysokość stypendium uzależniona jest od osiągnięć sportowych zawodnika.

§ 8
1. Prezydent Miasta może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub,
b) utracił status sportowca amatora,
c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub 
                okręgowego  związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty
                klub sportowy,
 d) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego            
                realizującego program szkolenia.
2. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Prezydent Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty klub
sportowy zawodnika oraz Radę Sportu w Płocku.
3. Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przyczyny wstrzymania stypendium i zawiadomienie zawodnika o przyczynach wstrzymania stypendium.
4. Wstrzymane stypendium wznawia się zawodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyczyny te ustały.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.

§ 9
1. Prezydent Miasta może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub,
b) utracił status sportowca amatora,
c) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia,
d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
e) przez ponad 3 miesiące ma wstrzymane stypendium,
f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym
   orzeczeniem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium cofa się.
3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.
4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Prezydent Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Radę Sportu.
§ 10
Prezydent Miasta zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.
§ 11
1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka wskazany przez Prezydenta Miasta.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Prezydenta Miasta.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym zgodnie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 705
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji