UCHWAŁA NR 562/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR 562/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 514/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt a) otrzymuje brzmienie:
„pojemnik o pojemności 770 l na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji odpadów, oznaczony jako NIESEGREGOWANE,”
2) § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt b) po średniku dopisuje się „dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach 240 l, 770 l oraz 1100 l do zbierania odpadów zebranych zgodnie z §15 ust 1 pkt 1-5 (suche) Regulaminu (uchwała nr 512/XXX/2012  Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2012 r.) w przypadku, gdy na terenie nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na ustawienie „gniazd”, szczególnie na obszarze zabudowy kamienicznej. Pojemnik musi być oznaczony napisem SEGREGOWANE”.
3) § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt c) po średniku dopisuje się „dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach 240 l, 770 l lub 1100 l do zbierania odpadów zebranych zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6 (mokre-BIO) Regulaminu (uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2012 r.) w przypadku, gdy na terenie nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na ustawienie „gniazd”, szczególnie na obszarze zabudowy kamienicznej. Pojemnik musi być oznaczony napisem BIO”.
4) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianą art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r.), gmina może przejąć obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana w uchwale umożliwi zamieszczenie w przedmiocie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych zapisu, który zobowiąże firmę do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dodania ust. 3 w § 2 w zmienianej uchwale.

W związku ze zmianami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r.), dotyczącymi wielkości pojemników do zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej, zachodzi konieczność zrównania zapisów obydwu uchwał.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 622
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji