UCHWAŁA NR 198/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

UCHWAŁA NR  198/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i  Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), Rada Miasta Płocka uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Upoważnia się radcę prawnego Barbarę Pawelską - wpisu Wa-Pł 96, do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie jako sądem II instancji,  w sprawach:
– ze skargi Zdzisława Rakowskiego na uchwałę Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia  26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku – sygn akt IV SA/Wa 1726/07;
– ze skargi  Agnieszki i Jacka Jabłońskich  na uchwałę Nr 139/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku – sygn. akt IV SA/Wa 1748/07;
– ze skargi Wandy Krakowskiej na uchwałę Nr 131/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku – sygn. akt IV SA/Wa 1748/07.

2. Akceptuje się dotychczasowe czynności procesowe dokonane przez radcę prawnego Barbarę Pawelską w sprawach wymienionych w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka i Prezydentowi Miasta Płocka – każdemu w swoim zakresie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zostały wszczęte postępowania:
– ze skargi Zdzisława Rakowskiego na uchwałę Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku;
– ze skargi  Agnieszki i Jacka Jabłońskich  na uchwałę Nr 139/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku;
– ze skargi Wandy Krakowskiej na uchwałę Nr 131/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
Zgodnie z art. 54 § 2 i art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270) ww. skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedziami na skargi oraz pełnomocnictwem procesowym udzielonym przez Prezydenta Miasta Płocka zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniał pełnomocnictwa procesowe udzielane przez organ wykonawczy – Prezydenta Miasta Płocka, upoważnionego w zaskarżanych uchwałach do wykonania tychże uchwał. W chwili obecnej kształtuje sie praktyka przed sądami administracyjnymi, iż do reprezentowania Rady Miasta jest niezbędne pełnomocnictwo udzielone przez samą Radę.
Wobec doręczonego wezwania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do złożenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego udzielonego przez Radę Miasta Płocka , podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 806
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji