UCHWAŁA NR 315/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku.

UCHWAŁA NR 315/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy Płock przy ul. Miodowej  w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                      
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej   pow. 10 m2   zlokalizowanej jako część działki nr 220/3 (poprzedni nr 220/1) przy ul. Miodowej w Płocku z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 10 m 2  stanowiącej  część działki nr 220/3 (poprzedni nr 220/1)  zlokalizowanej przy ul. Miodowej w Płocku z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.01.1994r. do 31.12.1996r., od 01.02.1997r. do 31.12.1998r., od 01.01.1999r. do 31.12.1999r., od 01.03.2000r.  do 31.10.2000r., od 01.11.2000r. do 31.10.2001r., od 01.11.2001r. do 31.10.2004r. i od 01.01.2005r. do 31.12.2007r.oraz bezumowne w okresie od 01.11.2004r. do 31.12.2004r. to jest łącznie 167 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania wnioskował ażeby ww. sprawie uzyskać opinię Wydziału  Gospodarki Mieszkaniowej.
Oddział Remontów Zasobów  pismem  Nr WGM.II.0719/45/08 z dnia 20.02.2008r.  poinformował iż powyższa nieruchomość w roku 2009 zostanie wykorzystana na plac budowy.  
Z tej to przyczyny wydzierżawienie nieruchomości może być na okres 1 roku.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji