UCHWAŁA NR 668/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 668/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie:  ustalenia  nazwy  ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 22; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę  dla nowo powstałego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Lasockiego, 11 Listopada i Północnej ( działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 219/3, 428/3, 428/7, 428/10, 487/2) im. Romana Dmowskiego.
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


UZASADNIENIE

Do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek:

Narodowego Towarzystwa Oświatowego w sprawie nadania nazwy jednej z płockich ulic im. Romana Dmowskiego.

Członkowie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie w/w Zespołu zaakceptowali proponowaną nazwę dla nowo powstałego ronda u zbiegu ulic: Mickiewicza, Lasockiego, 11 Listopada i Północnej.

Roman Dmowski  ( ur. 9 sierpnia 1864 r. ) - pisarz polityczny, działacz partyjny. W 1890 r.  został członkiem „Zetu” - Związku Młodzieży Polskiej oraz Ligi Polskiej. W 1891 r. z okazji obchodów 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizował patriotyczną manifestację.  W 1893 r. doprowadził do przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę Narodową. W 1895r został redaktorem naczelnym „Przeglądu Wszechpolskiego”. W 1903 r. opublikował „Myśli nowoczesnego Polaka”. W listopadzie 1905 r. wziął udział w deputacji przedstawicieli Królestwa Polskiego do rosyjskiego premiera Sergiusza Wittego, w rozmowie z którym domagał się przywrócenia w Królestwie urzędu namiestnika, polskiego sądownictwa, systemu oświatowego oraz zwołania do Warszawy polskiego sejmu. W latach 1907-1909 był redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”.  W latach 1907-1909 był posłem do II i III Dumy Państwowej. Po wybuchu I wojny światowej wszedł w skład utworzonego Komitetu Narodowego Polskiego. W 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na paryskiej konferencji pokojowej, zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego. W latach 1919-1922 był posłem na Sejm. W 1920 r. wszedł w skład Rady Obrony Państwa. Od 27 października do 14 grudnia 1923 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. W grudniu 1926 r. założył opozycyjny wobec władz rządowych Obóz Wielkiej Polski, który na początku lat trzydziestych stał się organizacją masową, znaną  z radykalnych metod walk politycznych i prowadzącą działalność bojówkarską. Poza wymienionymi „Myślami nowoczesnego Polaka” wydał dzieła „Niemcy, Rosja i kwestia polska”, „Polityka polska i odbudowanie państwa polskiego”, „Kościół, naród, państwo” oraz „Świat powojenny i Polska”.  Zmarł 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 09:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 297
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji