Uchwała Nr 918/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy

Uchwała Nr 918/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ), oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. 71,39 m2 zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej 10 PPUP Poczta Polska z przeznaczeniem na Urząd Pocztowy.

§ 2

Czas trwania najmu określa się na 8 lat.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 6.02.2006 r. PPUP Poczta Polska – przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zwróciła się z wnioskiem o najem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 10 o pow. 71,39 m2.
Do chwili obecnej Poczta Polska przedmiotowy lokal użytkowała na podstawie Uchwały Nr 543/93 Zarządu Miasta Płocka z dn. 18.11.1993 r. Dotąd obowiązująca umowa najmu wygasa 7.03.2006 r. Zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej zasadami najmu gminnych lokali użytkowych, przyjętymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 z dn. 19.09.2000 r. lokale o przeznaczeniu handlowo-usługowym wynajmowane są w drodze publicznego przetargu nieograniczonego. Decyzje o wyłączeniu danego lokalu spod działania w/w uchwały może podjąć Rada Miasta Płocka odrębną uchwałą.
Poczta Polska użytkując lokal poniosła znaczne nakłady finansowe na jego remont i utrzymanie. W 2004 r. zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy przeprowadzony został gruntowny remont pomieszczeń m.in dostosowujący  lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z informacją wnioskodawcy w tym rejonie miasta istnieje duże zapotrzebowanie na usługi pocztowe. W chwili obecnej Poczta Polska opłaca stawkę za najem w wysokości 33,02 zł/m2 netto.
Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie w przedmiocie wynajęcia  lokalu Poczcie Polskiej oraz ustalenia okresu najmu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji