UCHWAŁA NR 542/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.

UCHWAŁA NR 542/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku 

w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku,
z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979 z 2013 r. poz.87) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Z dniem 1 września 2013 r. planuje się rozpoczęcie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.
 
§ 2


1. Likwidacja, o której mowa w § 1 nastąpi poprzez stopniowe wygaszanie, tj. brak naboru do klas I Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewni się kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętego cyklu kształcenia.
3. Uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 nie ukończą szkoły, zapewni się kontynuację nauki, zgodnie z ustalonym planem sieci publicznych gimnazjów i ich obwodów.
4. Likwidacja szkoły powinna zakończyć się do 31 sierpnia 2015 r. tzn. do czasu opuszczenia szkoły przez ostatni rocznik uczniów.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


             Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


           Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 133
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji