UCHWAŁA NR 229/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

UCHWAŁA NR 229/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092 i nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2011 rok pomocy  finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 351.866,88 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 88/100) złotych z przeznaczeniem na zadanie pn.”Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe” realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra”.
§ 2
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Wiceprzewodniczący
          Rady Miasta Płocka

                                Artur Jaroszewski

 


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym pomocy finansowej, której zakres określa odrębną uchwałą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe” realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra”. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 12:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 977
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji