UCHWAŁA NR 387/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock

UCHWAŁA NR 387/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 778, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się w całości uchwałę Nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 43, poz. 1545 oraz Nr 126 poz. 4411).

§ 2
W uchwale Nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock (zmienionej uchwałą nr 274/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości równej dziennym kosztom produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których przedszkole jest otwarte, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.”
2) w § 2 dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.”
3) określony w § 3 wzór umowy ustala się wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

Uzasadnienie

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
Dotychczas obowiązujący art. 67a ust. 2 cytowanej ustawy określał, iż zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę reprezentowany przez Radę Miasta Płocka. Działając zgodnie z tym artykułem Rada Miasta Płocka w dniu 26 lutego 2008 r. podjęła Uchwałę nr 296/XXI/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. zmienionej uchwałą nr 371/XXV/08 Rady Miasta Płocka w dniu 24 czerwca 2008 r.
23 sierpnia 2008 r. wszedł w życie art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty ustalający, iż warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka. W dniu 9 września 2008r. Prezydent Miasta Płocka wydał zarządzenie  Nr 2357/08 ustalające warunki korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki, biorąc pod uwagę odpowiednie wnioski dyrektorów szkół.
W związku z powyższym nastąpiła konieczność uchylenia uchwały nr 296/XXI/08 wraz ze zmianą nr 371/XXV/08  z dnia 24 czerwca 2008 roku.
Ze względu na to, że uchylana uchwała ingerowała w treść innej uchwały, a mianowicie uchwały nr 147/X/07 z dnia 26 czerwca 2007r., wystąpiła konieczność przywrócenia treści wspomnianej uchwały nr 147/X/07 do poprzedniego brzmienia. Odpowiednie zapisy w tej sprawie zawarte są w § 2 projektu uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 430
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji