U C H W A Ł A Nr 123/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie powołania członków do Rady Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.
U C H W A Ł A Nr 123/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie powołania członków do Rady Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i § 10 ust. 2 i 4 Statutu Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci z siedzibą w Płocku , zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – Rejestr RF 4281, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, iż upłynęła IV kadencja członków Rady Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.


§ 2.

Do Rady Fundacji V kadencji powołuje się członków określonych przez Radę Miasta Płocka w osobach:

1. Zbigniew Nowak

2. Tomasz Korga

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 210
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji