projekty uchwał
Sesja LVIII - 26-10-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 26 października 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad

1/Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wręczenie Dyplomów i Medali Honorowego Obywatela Miasta Płocka nadanych pośmiertnie  Pani Senator Janinie Fetlińskiej i Pani Poseł Jolancie Szymanek – Deresz.
4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2009 rok.
5/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
6/ Informacja nt. realizacji inwestycji hala sportowa.
7/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w tym wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych płockich szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
8/ Wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium.
9/ Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
10/Przyjęcie protokołu z obrad LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 15 września 2010 roku.
11/Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku.
12/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
2. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
4. wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
5. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
6. zmiany uchwały nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r.  w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010,
7. określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku,
8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z Gminą Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 ,
9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Powiatem Gostynińskim, Gminą Iłów, Gminą Łąck, Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny i ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” wraz z Płocką Galerią Sztuki, Muzeum Mazowieckim w Płocku i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
11. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. Jachowicza 38,
12. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1,
13. przyjęcia „Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2011 rok” ,
14. zmiany Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014,
15. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1,
16. sprzedaży w formie bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka nr 152.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

13/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
15/Interpelacje i zapytania radnych.
16/Odpowiedzi na interpelacje.
17/Sprawy różne.
18/Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.       

      
         

             Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka
            /-/Tomasz Korga   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 19 października 2010, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 850
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji