UCHWAŁA NR 534/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Fiat 126 P 650 nr rejestracyjny WP 18716 , nr identyfikacyjny VIN SUF126A0019682916

UCHWAŁA NR 534/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki  Fiat 126 P 650 nr rejestracyjny WP 18716 ,  
nr identyfikacyjny VIN   SUF126A0019682916

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 50a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r.  Nr 108, poz. 908, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756 i poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,  Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497, z 2006 r. Nr 17 , poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz.1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238 , z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i  poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 i poz. 1462 , Nr 234, poz. 1573 i poz. 1574 , z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97), w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377), uchwala się co następuje :

§ 1

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy – Miasto  Płock -  z mocy ustawy -  pojazdu uznanego za porzucony , marki  Fiat 126 P  650 ,  nr rejestracyjny WP 18716
nr identyfikacyjny VIN  SUF126A0019682916 , w związku z  nieodebraniem na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia .
 

§ 2

Źródło finansowania : Budżet Miasta na 2009 rok - dział 750, rozdział 75020 § 4300, zadanie 01/WSA.II/G .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
                     
           Przewodniczący
                                  Rady Miasta Płocka


                             Tomasz Korga

 

                  UZASADNIENIE
    
      
 
 Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. )  stanowi, iż pojazd usunięty z drogi zgodnie z art. 50a  ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się . Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. 
Pojazd marki Fiat 126 P o numerze  rejestracyjnym WP 18716 został usunięty z drogi
przez Straż Miejską  w dniu 27 października 2008 roku .
6 – miesięczny okres upłynął 28 kwietnia 2009 roku.
W trakcie prowadzonego postępowania  ustalono  właściciela pojazdu .
Pomimo kilkakrotnych , odebranych przez adresata  wezwań , właściciel pojazdu  nie zgłosił się po jego odbiór .
Oddział Komunikacji dokonał zlecenia jednostkowej wyceny  pojazdu .
Z przedłożonego operatu wynika, że przedmiotowy pojazd został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę 90 zł.,  zatem celowym będzie przekazanie w/w pojazdu do stacji demontażu .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 981
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji