UCHWAŁA NR 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 229/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959,  z 2005 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) w związku z uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. oraz z uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. i uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.,

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ustalenia ogólne

1. Ustala się przedmiot, zakres i zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
a) beneficjent – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;
b) dotacja – forma dofinansowania z Budżetu Miasta Płocka kosztów realizacji zadań określonych w § 3 ust. 1;
c) gminna ewidencja zabytków – ewidencja zabytków wpisanych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 124, poz. 1305);
d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dokument planistyczny stanowiący akt prawa miejscowego sporządzony na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym;
e) nakłady konieczne – koszty poniesione na realizację zadań określonych w § 3 ust. 1 wyrażone netto w przypadku płatników podatku VAT, brutto w przypadku podmiotów nie będących płatnikiem podatku VAT;
f) obszar zdegradowany – obszar wyznaczony do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.;
g) prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;
h) prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych działań;
i) projekt zintegrowany – grupa wzajemnie powiązanych projektów, realizowanych przez jeden lub więcej podmiotów, służących kompleksowej rewitalizacji obszaru zdegradowanego;
j) rejestr zabytków – rejestr zabytków wpisanych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.);
k) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), podejmowane przy zabytku;
l) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ilekroć w niniejszej uchwale użyto pojęcia zabytek należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy;
m) zespół urbanistyczno – architektoniczny i warstwy kulturowe miasta Płocka – przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki, formy zaprojektowanej zieleni oraz archeologiczne warstwy kulturowe, wpisane do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W  w dniu 16 listopada 1959 r.

§ 2
Przedmiot i podmiot dotacji

1. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, znajdującym się na terenie miasta Płocka, który wpisany jest  indywidualnie do rejestru zabytków lub figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest położony na terenie zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka lub chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ponadto:
1) stanowi zabudowę frontową w pierzejach ulic i placów, a w przypadku oficyn pełni funkcje usługowe w podwórzach z dostępem publicznym,
2) posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową potwierdzoną stosownym dokumentem.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującej prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

§ 3
Zasady udzielania dotacji

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :
1) remonty dachów, w tym wymianę więźby dachowej, pokrycia dachowego, naprawę kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych,
2) odnowienie lub uzupełnienie elewacji frontowej (tynków i okładzin architektonicznych) albo jej całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki,
3) odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, balkonów i facjat w elewacji frontowej.
2. Dotacja może być udzielona, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym i powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.
3. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1 w oparciu o następujące kryteria:
1) deklarowany zakres rzeczowy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych – do 30 pkt, w tym:
        a) dach – 10 pkt
        b) elewacja – 10 pkt
        c) okna – 10 pkt
2) deklarowany własny wkład finansowy – według następującego wzoru:  1% = 0,1 pkt
3) zabytek wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – 10 pkt
4) wniosek, który w danym roku budżetowym ze względu na brak środków finansowych nie zakwalifikował się do otrzymania dotacji w roku następnym, przy ponownym złożeniu wniosku, otrzymuje – 10 pkt
5) deklarowany zakres rzeczowy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót    budowlanych stanowiący element programu zintegrowanego – 20 pkt.
4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka lub osobę przez niego wskazaną, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
1) do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1,
2) do 80 % nakładów koniecznych, jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2 ust. 1, posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla miasta Płocka albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, potwierdzonych stosownym dokumentem.
6. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie może zostać udzielona jeżeli nakłady konieczne na te prace w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.
7. W przypadku, gdy wnioskodawca na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji z budżetu Miasta Płocka wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
8. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie może zostać udzielona, jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz Gminy Płock.
9. Wnioski o dotacje składa się do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płocka do końca stycznia każdego roku, z zastrzeżeniem, że w 2008 roku do końca lutego.
10. Wnioski o dotację złożone po terminie, o którym mowa w ust. 9 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
11. Do wniosku o dotację należy dołączyć:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków dla obiektu, którego dotyczą  prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane lub zaświadczenie, że zabytek figuruje w gminnej ewidencji zabytków i stanowi część zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka lub chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) aktualny odpis z księgi wieczystej,
3) harmonogram  przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych sporządzony w oparciu o ceny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
6) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych,
7) projekt budowlany wraz z oceną stanu technicznego obiektu, z zastrzeżeniem, że jeżeli projekt obejmuje szerszy zakres prac niż wnioskowany należy sporządzić wyciąg z danego projektu,
8) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
9) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy, w szczególności uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie powołania zarządu, aktualny odpis z właściwego rejestru w tym odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych,
10) uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz ich współfinansowanie w przypadku wspólnoty mieszkaniowej albo oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz ich współfinansowanie w przypadku współwłasności,
11) oświadczenie, że wnioskodawca jest, bądź nie jest płatnikiem podatku VAT.
12. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
13. Wnioski, które w danym roku nie zostały rozpatrzone pozytywnie, z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na dotacje zostaną zwrócone wnioskodawcom.
14. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
15. Wnioski o przyznanie dotacji opiniują następujące Komisje Rady Miasta Płocka:
1) Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
2) Komisja Gospodarki Komunalnej.
16. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1 wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§ 4
Udzielanie dotacji

1. Dotacje przyznaje Rada Miasta Płocka na wniosek Prezydenta Miasta Płocka.
2. W uchwale Rady Miasta Płocka określa się nazwę otrzymującego dotację, zakres prac i robót budowlanych, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem § 6 ust.2.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.
4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) opis prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz termin ich wykonania;
2) kwotę przyznanej dotacji;
3) sposób i termin rozliczenia dotacji;
4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;
5) zobowiązanie beneficjenta do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
7) postanowienia dotyczące zabezpieczenia wypłaconej dotacji;
8) zobowiązanie beneficjenta do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
9) zobowiązanie beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku otrzymanych z innych źródeł.
5. Wypłata dotacji może nastąpić przed zakończeniem prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych pod warunkiem wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami umowy o dotację.
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w roku złożenia wniosku stanie się niemożliwe, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej i nie wykorzystanej kwoty dotacji oraz sfinansowania pozostałej do realizacji części prac z własnych środków w roku następującym po roku złożenia wniosku.

§ 5
Rozliczenie dotacji

1. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Prezydentowi Miasta Płocka za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płocka.
2. Do sprawozdania beneficjent zobowiązany jest przedłożyć:
1) protokół odbioru przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych sporządzony przy udziale wnioskodawcy, projektanta, kierownika budowy,
2) oryginały faktur i rachunków oraz ich kserokopie,
3) kopię przelewu zapłaty dla wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
4) protokół wykonania umowy o dotację sporządzony komisyjnie z udziałem wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej oraz przedstawiciela Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płocka. W komisji mogą również uczestniczyć przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i specjaliści wskazani przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płocka i wnioskodawcę.
3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 11, beneficjent traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Płocka przez kolejne trzy lata.
5. W przypadku nie wykorzystania przyznanej dotacji beneficjent traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Płocka przez kolejny rok, chyba że wykorzystanie przyznanej dotacji stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od beneficjenta.
6. Beneficjent, który z nieuzasadnionej przyczyny odmówił podpisania umowy o dotację lub nie pobrał przyznanej dotacji traci prawo do ponownego ubiegania się o dotację przy danym zabytku w następnym roku.
7. Prezydent Miasta Płocka za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Płocka prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miasta Płocka
8. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dz. 921, rozdz. 92120, § 2720.


§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
 2. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przyznanej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz zmniejszenie kwoty przyznanej dotacji może nastąpić w formie aneksu do umowy dotacji, o której mowa w § 4 ust. 4, podpisanego przez obie strony.
 3. Prezydent Miasta Płocka jeden raz w roku kalendarzowym przedstawia Radzie Miasta Płocka sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 4. Traci moc:
1) Uchwała Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r.(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 276 poz. 10109 z dnia 16 grudnia 2005 r.),
2) Uchwała Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 92 poz. 2202 z dnia 19 maja 2007 r.).
 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 6. Do dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy uchwały Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. oraz uchwały Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r.

 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Rada Miasta Płocka w dniu 13 grudnia 2005 r. w związku z koniecznością podjęcia działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta Płocka podjęła uchwałę Nr 854/XLIX/05, na podstawie której przyznawano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Po dwóch latach stosowania ww. uchwały pojawiła się potrzeba dokonania jej zmiany.
Przedmiotowa uchwała dookreśla oraz rozszerza słowniczek pojęciowy. Rozróżnia wnioskodawców na będących lub nie będących płatnikiem podatku VAT. Pozwoli to określić faktyczną wysokość nakładów koniecznych ponoszonych na realizację prac przez wnioskodawców. Uchwała dookreśla przedmiot dotacji uwzględniając nie tylko zabytki, które posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków, ale także zabytki, które  figurują w gminnej ewidencji zabytków oraz położone są na terenie zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formą ochrony zabytków oprócz wpisu do rejestru zabytków jest także ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym rozszerza się przedmiot dotacji na obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione na podstawie ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapis powyższy nie narusza art. 81 ww. ustawy, który dopuszcza udzielania dotacji przez organ stanowiący gminy w trybie określonym odrębnymi przepisami.
Niniejsza uchwała wprowadza nowe kryteria oceny wniosków.  Dotacje będą udzielane w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym i powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia. Ocenę stanu technicznego zabytku zawierać będzie projekt budowlany dołączony do wniosku o dotację. W celu pobudzenia aktywności mieszkańców preferowane będą wnioski na prace przy zabytku wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka oraz stanowiące element programu zintegrowanego. Przy ocenie wniosku brany pod uwagę będzie także deklarowany zakres rzeczowy prac oraz własny wkład finansowy. Przedmiotowa uchwała skraca termin składania wniosków. Zgodnie z zapisami niniejszej uchwały wnioski można składać do końca stycznia każdego roku (z wyjątkiem roku 2008, w którym wnioski można składać do końca lutego). Powyższe podyktowane zostało uwagami zgłaszanymi przez wnioskodawców, którzy mieli trudności z pozyskaniem wykonawcy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Krótszy termin składania wniosków wydłuży okres realizacji prac.
Uchwała precyzuje wykaz dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku. Zawiera postanowienia dotyczące zabezpieczenia wypłaconej dotacji oraz określa sankcje nakładane na beneficjenta w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową lub nie wykorzystania przyznanej dotacji. Określa wykaz dokumentów, które należy dołączyć do sprawozdania.
Uchwała zawiera dwa załączniki (wniosek i sprawozdanie), które dostosowane zostały do jej zapisów.
Przedmiotowa uchwała była konsultowana z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Zespołem Koordynacyjnym Projektu ADHOC.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 758
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji