Uchwała Nr 967/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uchwała Nr 967/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej   i społecznej”, Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Na podstawie art.4  ust 1,3,17  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r.Nr23poz.220,  Nr62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr214 poz.1806, Nr153 poz.1271, Dz.U. z 2003r. Nr162 poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i  art.6, art.7 ust.1 pkt 6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Dz.U.Nr214 poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i Dz.U.z 2004r.Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203),w związku  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz.U.04r. Nr 166 poz.1743), w związku z  art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004r. Nr 64 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju  i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”,  Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”,    w tym:
1)opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2)złożenie wniosku o przyznanie środków,
3)zrealizowanie projektu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 określa cele i kierunki oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetów:
1. Aktywna polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej
2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
3. Pomoc techniczna

Jednym z celów Sektorowego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zdefiniowanym  w Priorytecie 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zwiększenie liczby osób podnoszących kwalifikacje zawodowe
i uzyskujących zatrudnienie, wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia osobom z grup szczególnego ryzyka.
W ramach tego działania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zamierza złożyć wniosek                      o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego).
Celem projektu będzie objęcie 60 osób długotrwale bezrobotnych wsparciem polegającym na zorganizowaniu szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych:
- nauka języka angielskiego
- obsługa komputera (wykorzystanie zaawansowanych funkcji pakietu MS OFFICE)
- ABC Przedsiębiorczości
Celem projektu będzie również podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników MOPS w zakresie pracy z grupami szczególnego ryzyka. Projekt będzie zakładał realizację cyklu szkoleń dla 80 pracowników MOPS, które przyczynią się do wzmocnienia efektywności funkcjonowania MOPS w Płocku poprzez zdobycie przez pracowników Ośrodka umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz zjawiskiem wypalenia zawodowego, jak również pozwolą na doskonalenie skuteczności pracy socjalnej w zakresie zawierania kontraktu socjalnego.
Zgodnie z aktualnymi zapisami Uzupełnienia Programu SPO RZL 2004-2006 oraz Wytycznymi dla Beneficjentów powyższe działania kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W realizacji projektu nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych ani zaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań.
Budżet projektu pokryty zostanie w udziale: 80% Europejski Fundusz Społeczny, 20% Wkład własny.
Wymagany 20% Wkład własny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniesie w postaci rzeczowej - praca osób zaangażowanych w realizację projektu: np. obsługa finansowo-księgowa 
i administracyjno-biurowa MOPS, oszacowane koszty pracy pracowników MOPS w trakcie szkoleń itd.).
Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie prowadził obsługę projektu będą finansowane ze środków EFS otrzymanych w ramach projektu.
Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do dnia 30.09.2006r. do Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł przystąpić do wdrażania projektu po otrzymaniu decyzji  o akceptacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 333
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji