UCHWAŁA NR 47/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

UCHWAŁA NR 47/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106, poz. 675), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 223  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726), § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych jednostek budżetowych Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 6 dodaje się zdanie: „Prezydent zatwierdza ww. plany finansowe.”,
2) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie „7. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o dokonanie zmian w zatwierdzonym planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w przypadku:
a) uzyskiwania w trakcie roku budżetowego dochodów ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w wysokości innej niż przyjęta uchwałą budżetową lub planowania innych wydatków,
b) konieczności dokonania innych zmian.
Wniosek o dokonanie zmian zawiera wyszczególnienie dokonywanych zmian wraz z ich uzasadnieniem.”,
3) w § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit. a), Prezydent Miasta Płocka przygotowuje projekt zmiany uchwały budżetowej w zakresie stosownego załącznika. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Płocka, Prezydent zatwierdza zaktualizowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.”,
4) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit b), Prezydent Miasta Płocka podejmuje decyzję o możliwości dokonania wnioskowanych zmian i zatwierdza zaktualizowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.”,
5) w załączniku do uchwały dodaje się punkt nr 65 o treści: „65. Zespół Szkół Technicznych”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca   
Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska  


UZASADNIENIE

 Zgodnie z § 12 ust 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych jednostek budżetowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala zasady dokonywania zmian oraz zatwiedzania planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w uchwale nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, które zapewnią wypełnienie obowiązku wynikającego z rozporządzenia.
 Zgodnie z proponowanymi zapisami plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych oraz każdorazowe dokonanie zmian w ww. rachunku są zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Płocka. Kierownicy jednostek budżetowych mogą się zwrócić o dokonanie zmian w ww. planach finansowych w szczególności w przypadku uzyskiwania w trakcie roku budżetowego dochodów w wysokości większej niż przyjęta uchwałą budżetową lub planowania wyższych wydatków. W powyższym przypadku Prezydent Miasta Płocka przygotowuje projekt zmiany uchwały budżetowej w zakresie stosownego załącznika.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji