UCHWAŁA Nr 106/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby.

UCHWAŁA Nr 106/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i  podległe mu służby.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 04.12.2006r. Pana Rafała Krupy na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i  podległe mu służby, naruszenie słusznych interesów obywateli miasta, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw  uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Rafała Krupę zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i  podległe mu służby, naruszenie słusznych interesów obywateli miasta, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw z dnia 04.12.2006 r.(wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta 05.12.2006 r.) i uznała ją za nieuzasadnioną.
Skarga Pana Rafała Krupy dotyczyła działalności gospodarczej Agencji Towarzyskiej przy ul. Podleśnej 42 w Płocku.
W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z dostępną w Urzędzie Miasta Płocka dokumentacją oraz z wyjaśnieniami przekazanymi  na piśmie do Komisji przez Sekretarza Miasta (Pismo WOS.V.0719/4/07 z dnia 29.01.2007r.). W trakcie posiedzeń składali wyjaśnienia osobiście pracownicy Urzędu Miasta Płocka a mianowicie Pan Andrzej Szczęsny Kierownik Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, Pan Krzysztof Ławniczak p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych a także Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku i przedstawiciel Straży Miejskiej w Płocku. W posiedzeniach Komisji brał udział również sam zainteresowany Pan Rafał Krupa.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach: 17.01.2007r., 19.02.2007r., 19.03.2007r, oraz w dołączonych do nich pisemnych wyjaśnieniach.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń działanie Prezydenta Miasta jak i innych służb zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem stąd też Komisja nie stwierdziła  uchybień w zakresie prowadzonych działań i skargę uznała za nieuzasadnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 15:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 039
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji