UCHWAŁA NR 490/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 490/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), w związku z Uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. zmienioną: Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku, Uchwałą Nr 357/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr 378/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku i Uchwałą Nr 417/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku oraz § 4 Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 260 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 8436)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 921, rozdział 92120 § 2720, zadanie 01/WGM.III/G.
 §3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Dotacje celowe przyznane w 2009 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym dotyczą 22 nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków i położonych na terenie zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka.
W terminie ustalonym w § 3 ust. 9 uchwały nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. tj. do końca stycznia 2009 r. wpłynęło 25 wniosków o udzielenie dotacji.
Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka ds. rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji odrzuciła 3 wnioski z powodu braków formalnych oraz wykroczenie poza przedmiot dotacji.
Zweryfikowana przez komisję wartość robót objętych wnioskami wyniosła 1.943.631,15 zł. Kwota przyznanych dotacji wynosi 998.700 zł.
Wnioskodawcy, zakres rzeczowy prac oraz kwoty przyznanych dotacji zostały wyszczególnione w załączniku nr 1.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 979
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji