Uchwała Nr 655/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia tych opłat.

Uchwała Nr 655/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia tych opłat.

Na podstawie art. 91 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 19 pkt 3  i  art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) i § 14 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004r. Nr 233, poz. 2344) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499,        Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595) – Rada Miasta Płocka, uchwala co następuje:      

§ 1

1.Rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej do wysokości udzielanej miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
2.Rodzice ponoszą opłatę także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej.
3.Rodzice ponoszą opłatę również w przypadku, gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska została im zawieszona lub ograniczona.

§ 2

W przypadku, gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, drugie z rodziców ponosi odpłatność za jego pobyt do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

§ 3

1.Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, a dziecko otrzymuje z tego tytułu rentę rodzinną, drugie z rodziców wnosi opłatę za jego pobyt w rodzinie zastępczej do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej udzielanej rodzinie zastępczej na utrzymanie dziecka.
2.Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, a dziecko nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej, drugie z rodziców wnosi opłatę za jego pobyt w rodzinie zastępczej         do wysokości odpowiadającej połowie kwoty udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

§ 4

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli płacą na to dziecko alimenty.

§ 5

Całkowitemu zwolnieniu z ponoszenia odpłatności podlegają rodzice, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 6

W przypadku, gdy dochód rodziców dziecka przekracza 100% kryterium dochodowego ustalonego w § 5, kwotę odpłatności ustala się w zależności od dochodu posiadanego przez rodziców, według poniższej tabeli:

Tabela opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Lp.

Kryterium dochodowe według ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość opłaty w % wnoszona przez rodziców w odniesieniu do wysokości pomocy pieniężnej wypłacanej rodzinie zastępczej

1.

do 100%

bezpłatnie

2.

powyżej 100% do 150%

10%

3.

powyżej 150% do 200%

15%

4.

powyżej 200% do 250%

20%

5.

powyżej 250% do 300%

25%

6.

powyżej 300% do 350%

50%

7.

powyżej 350% do 400%

75%

8.

powyżej 400%

100%


§ 7

1. Ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej uwzględnia się ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową. 
Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny możliwe jest, z urzędu lub na wniosek, całkowite lub częściowe zwolnienie rodziców z ustalania odpłatności.
2. Podstawą do zwolnienia z odpłatności może być w szczególności:
a)konieczność ponoszenia przez rodziców opłat za drugie dziecko przebywające w rodzinie zastępczej oraz ponoszenia opłat za innego członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej,
b)długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych wpływających na sytuację dochodową lub materialną rodziny.
3.Decyzja o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności nie może obejmować okresu dłuższego niż 1 rok.

§ 8

Decyzje administracyjne w sprawie ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz decyzje administracyjne w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia odpłatności podejmuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 10

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji