UCHWAŁA Nr 259/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej.

UCHWAŁA Nr 259/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 90.000.000,00 zł. (dziewięćdziesiąt milionów złotych) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 235/1, 235/2 i 235/3 (dwieście trzydzieści pięć przez jeden, dwieście trzydzieści pięć przez dwa oraz dwieście trzydzieści pięć przez trzy), położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34, wpisanej do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Płocku za nr Kw PL1P/00087065/1 i nr Kw PL1P/00079472/8, o łącznej powierzchni 99.123 m2  (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy metry kwadratowe), tytułem zabezpieczenia zapłaty przez Gminę Płock kary umownej na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na wypadek zmiany przeznaczenia lub wykorzystania przedmiotu darowizny lub jego części, w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności lub innych naniesień na nieruchomości albo ich części, składających się na przedmiot darowizny (za wyjątkiem ruchomości wchodzących w skład przedmiotu darowizny, tj. urządzeń, środków trwałych lub wyposażenia) na cele inne niż sportowo – rekreacyjne, dokonanych bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.   

§ 2
Hipoteka kaucyjna, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje w okresie 30 (trzydzieści)  lat  od dnia zawarcia umowy w postaci aktu notarialnego. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

    
W dniu 16 listopada 2007 Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podjęła Uchwałę w sprawie: akceptacji wynegocjowanych przez Zarząd, warunków umowy darowizny z Gminą Płock dotyczącej nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza, na których zlokalizowany jest Stadion im. Kazimierza Górskiego. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99.123 m2 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Warunkiem podpisania umowy darowizny jest postanowienie stron transakcji, iż na prawie użytkowania wieczystego opisanych w niniejszej Uchwale nieruchomości objętych księgami wieczystymi m PLlP/0008706511 oraz PL1P/00079472/8 prowadzonymi przez VI wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku, ustanowiona zostanie hipoteka kaucyjna do kwoty 90.000.000,00 zł (słownie:dziewięćdziesiąt milionów złotych) w celu zabezpieczenia zapłaty przez Gminę Płock kary umownej zastrzeżonej na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na wypadek zmiany przeznaczenia lub wykorzystania przedmiotu darowizny lub jego części, w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności lub innych naniesień na nieruchomości albo ich części, składających się na przedmiot darowizny (za wyjątkiem ruchomości wchodzących w skład przedmiotu darowizny tj; urządzeń, środków trwałych lub wyposażenia) na cele inne niż sportowo - ¬rekreacyjne, dokonanych bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
W celu spełnienia w umowie darowizny wyżej opisanego zabezpieczenia niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Płocka i upoważnienie Prezydenta Miasta do jego dokonania.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 484
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji