Uchwała Nr 856/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku.

Uchwała Nr 856/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą
w Płocku.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)  w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)   Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1.W załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia
19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego nr 22 z dnia 17 lutego 2001r., poz. 194 prostuje się błąd dotyczący przebiegu obowiązujących linii rozgraniczających ulicy Mazowieckiej, oznaczonej w planie symbolem 9KL 1/2, na odcinku od działki nr ew. 3688/54 do działki nr ew. 3688/45.
2.Sprostowanie błędu polega na:
1)skorygowaniu przebiegu linii rozgraniczających ulicy Mazowieckiej, zgodnie z Decyzją z dnia
9 kwietnia 1990r. znak G.8414-54/90 Kierownika Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Płocku,
2)określeniu linii zabudowy na terenach 1MN i MNU, stosownie do skorygowanych linii rozgraniczających,
zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała dotyczy sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku.
Na podstawie w/w planu ulica Mazowiecka, oznaczona symbolem 9KL 1/2 stanowi  ulicę lokalną, jednojezdniową, dwupasową, o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0m. Ponadto w tekście  planu ustalono przebieg linii rozgraniczających przedmiotowej ulicy wg istniejącego wyznaczenia geodezyjnego z projektowanym poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Korczaka ( §70 ust. 3 uchwały).
Na rysunku planu w skali 1:2000 przebieg linii rozgraniczających ulicy Mazowieckiej na odcinku od działki nr ew. 3688/54 do działki nr ew. 3688/45 odbiega nieco od przebiegu wyznaczonego na mapach ewidencyjnych, zgodnie z Decyzją z dnia 9 kwietnia 1990r. znak G.8414-54/90
i wyznaczenia tej ulicy w terenie.
Z uwagi na rozbieżność pomiędzy ustaleniami planu w tekście i na rysunku dot. Ulicy Mazowieckiej niezbędne jest doprowadzenie do pełnej zgodności poprzez skorygowanie rysunku planu wg załącznika do niniejszej uchwały. Skorygowanie przebiegu linii rozgraniczających odcinka ulicy Mazowieckiej nie narusza żadnych ustaleń zawartych w tekście obowiązującego planu. Dotyczy wyłącznie gruntów gminnych i nie narusza interesu prawnego innych osób.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 277
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji