UCHWAŁA Nr 350/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: protestu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

UCHWAŁA  Nr 350/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: protestu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) oraz Uchwałą Nr 1066/LII/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego, po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego wniesionego w dniu 29 sierpnia 2003 r. przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Protest odrzucić w całości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 21 lipca do 19 sierpnia 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.
W dniu 29 sierpnia 2003 r. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu wniosła do Urzędu Miasta Płocka protest do w/w projektu planu, w którym kwestionuje ustalenia projektu planu w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 218/107, 218/108, 218/109 i 218/110 stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w jej trwałym zarządzie. Kwestionowane ustalenia projektu planu dotyczą terenów oznaczonych symbolami 4UC i 6UC, dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi centrum o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
Jako uzasadnienie protestu Komenda podaje, iż w/w ustalenia projektu planu uniemożliwią jej realizację na tym terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji tj. budynku administracyjnego wraz z obiektami zaplecza i infrastrukturą techniczną.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 904/2003 z dnia 18 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu z powodu bezzasadności jego wniesienia.
 Projekt planu dla terenów oznaczonych symbolami 4 UC i 6 UC jako przeznaczenie podstawowe ustala usługi centrum o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Zgodnie z §5 pkt 15 projektu planu przez usługi centrum należy rozumieć usługi lokalne i ponadlokalne, publiczne lub komercyjne o reprezentacyjnym charakterze, które ze względu na rodzaj działalności w nich prowadzonej świadczą usługi dla ogółu społeczności miejskiej i osób przyjezdnych (np. urzędy, szkoły, banki, hotele, centra handlowe itp.), a o ich reprezentacyjnym charakterze przesądzają znaczące gabaryty obiektów, ich forma oraz wysokiej klasy materiały wykończeniowe.
Ustalenia projektu planu umożliwiają więc lokalizację siedziby Komendy Miejskiej Policji jako usługi o charakterze lokalnym – ogólnomiejskim na terenach oznaczonych symbolami 4UC i 6UC; warunkując, iż zagospodarowanie musi nastąpić w formie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego w granicach każdego z w/w terenów. W zależności od zapotrzebowania powierzchni dla realizacji przedstawionych zamierzeń można wykorzystać każdy z w/w terenów. Ze względu na eksponowane położenie obszaru objętego projektem planu i zamiar przekształcenia go w reprezentacyjne centrum realizacja obiektu administracyjno-biurowego musi uwzględniać warunki ustalone w planie dla projektowanej zabudowy tak aby fragmenty realizowane przez różnych inwestorów tworzyły uporządkowany przestrzennie fragment miasta.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu winien być odrzucony z powodu bezzasadności jego wniesienia. Ustalenia projektu planu umożliwiają bowiem zagospodarowanie terenów, których dotyczy protest, zgodnie z wnioskiem w nim wyrażonym. 
 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 336
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji