UCHWAŁA NR 336/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
zmieniająca uchwałę Nr 196/XI/99 Rady Miasta Płocka w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu gimnazjum publicznemu.

UCHWAŁA NR 336/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr 196/XI/99 Rady Miasta Płocka w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu gimnazjum publicznemu.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717)w związku z art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176 i Nr 137, poz.1304) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.


W uchwale Nr 196/XI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu gimnazjum publicznemu wprowadza się następującą zmianę:
w załączniku nr 1 pt: „Akt Założycielski Szkoły Publicznej” wyrazy: „Cicha 5” zastępuje się wyrazami: „Krakówka 4”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 249
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji