UCHWAŁA NR 620/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
W sprawie: zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

UCHWAŁA NR 620/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

W sprawie: zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 w związku z art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 9b ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964,  Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§1.
1.Pozytywnie opiniuje wniosek Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) zgodnie z wymogami art. 9 b ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2.Pozytywnie opiniuje wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ w ramach działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
3.Na utworzenie CAZ przeznacza się wkład własny w wysokości 74.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), która to kwota zostanie zabezpieczona w budżecie Miasta Płocka na rok 2010 r.
§2.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Panią Katarzynę Kęsicką do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z wyodrębnieniem CAZ oraz do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych w tym celu procedur. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z realizacją art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2008 roku Nr 69 poz.415 z póź. zm.) urzędy pracy mają obowiązek wyodrębnić Centra Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Przepis powyższy został dodany nowelizacją ustawy  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 19.12.2008 (Dz.U. z 2009 roku Nr 6 poz.33).
Tworzenie  CAZ  finansowane jest przez  Prezydenta ze środków własnych samorządu terytorialnego, jednakże w przepisach przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009-2010.
Przedsięwzięcia te mogą być dofinansowane na wniosek  Prezydenta, zaopiniowany przez Radę Miasta Płocka do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej jednak niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków – na dzień dzisiejszy nie więcej niż 246.518,40 PLN.
W związku z zarezerwowaniem pomieszczeń na organizację CAZ na II piętrze budynku przy ulicy 3 Maja 16, bezpośrednio nad siedzibą MUP, istnieje możliwość złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Pracy.

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 516
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:47
  • Historia aktualizacji

  • 26 listopada 2009, godzina 10:47 Aktualizacja danych