Uchwała Nr 365/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2004 rok.

Uchwała Nr 365/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z  dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2004 rok.

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i § 9 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2004 rok:
1.Komisji Rewizyjnej
2.Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3.Komisji Gospodarki Komunalnej
4.Komisji Polityki Społecznej
5.Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 930
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji