UCHWAŁA NR 76/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
W sprawie: przyjęcia Przesłania skierowanego do mieszkańców miasta partnerskiego Żytomierz na Ukrainie

UCHWAŁA NR 76/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

W sprawie: przyjęcia Przesłania skierowanego do mieszkańców miasta partnerskiego Żytomierz na Ukrainie

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 20 oraz art. 18 ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz.645, poz.1318, Dz. U. z 2014 poz.379, poz.1072) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

 

§ 1

1. Postanawia się przyjąć Przesłanie skierowane do mieszkańców miasta partnerskiego Żytomierz na Ukrainie.

2. Treść Przesłania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

 

Załącznik do Uchwały nr 76/V/2015 

Rady Miasta Płocka

 

 

 

Przesłanie

Radnych Rady Miasta Płocka

do mieszkańców miasta partnerskiego 

Żytomierz na Ukrainie

 

 

 

 

Poruszeni tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, odpowiadając na odezwę Deputowanych Rady Miasta Żytomierza, pragniemy wyrazić solidarność z Narodem Ukraińskim. 

 

Podtrzymujemy wolę współpracy z Żytomierzem – naszym miastem partnerskim na Ukrainie, która jest bliska sercom tak wielu Polaków. 

 

Nie pozostajemy obojętni na cierpienia ludności cywilnej. Wzywamy do zaprzestania działań wojennych i terrorystycznych i zawarcia trwałego pokoju. Agresja zawsze zasługuje na potępienie. Dlatego z nadzieją patrzymy na starania społeczności międzynarodowej mające na celu wypracowanie porozumienia i uregulowanie sytuacji na Ukrainie. Liczymy, że odbędzie się to z poszanowaniem integralności terytorialnej – fundamentalnego prawa każdego państwa.  

 

Wierzymy, że Ukraińcy będą podążali obraną drogą reform demokratycznych, gospodarczych i społecznych, aby zbudować silne i niepodległe państwo. Deklarujemy, że nasi partnerzy z Żytomierza znajdą w nas oparcie w procesie zmian.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 11:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 905
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji