Uchwała Nr 437/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku.

Uchwała Nr 437/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz.1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214  poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1592 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku, zwany dalej planem.


§ 2

2.Plan obejmuje obszar położony w środkowej części Płocka o powierzchni ok. 6,5 ha, którego granice wyznaczają:
1)od strony północnej – północna linia rozgraniczająca ul. Kobylińskiego na odcinku
od ul. Dobrzyńskiej do ul. Topolowej;
2)od strony wschodniej – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Topolowej na odcinku
od ul. Kobylińskiego do ul. Kazimierza Wielkiego;
3)od strony południowej – południowa linia rozgraniczająca ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Topolowej;

4)od strony zachodniej – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dobrzyńskiej na odcinku od
ul. Kobylińskiego do ul. Kazimierza Wielkiego;
3.Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1.Ustalenie zasad zagospodarowania dla wyodrębnionych terenów w celu zapewnienia ładu przestrzennego tego fragmentu miasta.
2.Stworzenie podstaw materialno – prawnych do wydawania decyzji administracyjnych.
3.Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska.

§ 4

Przedmiotem planu są ustalenia obejmujące:
1.Przeznaczenie terenów wchodzących w skład obszaru objętego planem dla potrzeb:
a)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MW,
b)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu śródmiejskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem MŚ,
c)usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem U,
d)urządzeń elektroenergetycznych oznaczonych na rysunku planu symbolem EE,
e)układu drogowego, ulic wg klas oznaczonych na rysunku planu symbolami: KG, KZ, KL, KD; ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KY oraz ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX.
2.Zasady podziału poszczególnych terenów na działki.
3.Warunki, zasady i standardy urządzenia terenu.
4.Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia wyszczególnionych tere-nów.
5.Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów.
6.Zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)ustawie  - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami;
2)przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego);
3)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Płocka o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4)planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowiący przepis gminny obejmujący obszar określony w § 1 niniejszej uchwały;
5)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
6)obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawio-nych na rysunku planu, którego granice określono w § 2 niniejszej uchwały;
7)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami , w których:
a)cyfra - oznacza kolejny numer terenu,
b)litery - oznaczają przeznaczenie podstawowe;
8)działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę;
9)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50%) na terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
10)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe nie stwarzające uciążliwości dla funkcji podstawowej;
11)intensywności zabudowy terenu – rozumie się przez to wskaźnik zdefiniowany jako stosunek sumy powierzchni nadziemnych kondygnacji budynków zlokalizowanych na danym terenie, liczo-ny w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni tego terenu;
12)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tere-ny zielone lub wodne, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością, a także nawierz-chnię trawiastą urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
13)zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z wszelkimi czynnościami na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej;
14)przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 29.10.2002 r.)
15)uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów              i urządzeń;
16)zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej typu śródmiejskiego – należy przez to rozumieć zabudowę w formie kamienicy, ze stromym dachem, wykończoną tradycyjnymi materiałami,
o gabarytach nawiązujących do obiektów o tym samym charakterze istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie;
17)budynkach do adaptacji - należy przez to rozumieć budynki istniejące przeznaczone do
zachowania z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy;
18)budynkach do adaptacji czasowej - należy przez to rozumieć budynki istniejące, dla których wyklucza się ich remonty, przebudowę lub rozbudowę;
19)budynkach do likwidacji – należy przez to rozumieć budynki istniejące, dla których wyklucza się ich remonty, przebudowę lub rozbudowę;
20)remontach - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;
21)kondygnacji – należy przez to rozumieć część budynku między sąsiednimi stropami lub między podłożem i najniższym stropem;
22)linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu podstawowym oraz o różnym sposobie użytkowania i zagospodarowania, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem;
23)ściśle określonej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę obowiązującego sytuowania frontowych ścian budynków (obiektów kubaturowych) zaliczonych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości;
24)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków na działce (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii;
25)podstawowym układzie komunikacyjnym – należy przez to rozumieć układ komunikacyjny ulic o znaczeniu ogólnomiejskim obsługujących cały obszar miasta lub jego część, stosownie do funkcji ustalonej w planie;
26)ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczony do prowadzenia ciągów nadziemnych
i podziemnych uzbrojenia terenu  i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy;
27)zasadzie obsługi komunikacyjnej – należy przez to rozumieć obowiązek podłączenia komunikacyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orientacyjny i może podlegać uściśleniu.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU

§ 6

1.Dla terenów objętych planem określa się na rysunku planu:
1)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
2)istniejące granice działek do adaptacji,
3)istniejące granice działek do likwidacji;
4)istniejące budynki do adaptacji,
5)istniejące budynki do czasowej adaptacji,
6)istniejące budynki do likwidacji,
7)ściśle określone  linie zabudowy,
8)nieprzekraczalne linie zabudowy,
9)zasadę obsługi komunikacyjnej,
10)istniejące drzewa do adaptacji,
11)istniejący żywopłot do adaptacji,
12)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w szczególnych przypadkach określonych w Rozdziale III – przeznaczenie dopuszczalne.
3.Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizowania:
a)obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ,
b)przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
c)wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,
d)budynków tymczasowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
4.Dla budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych na etapie opracowania dokumentacji budowlanej należy uwzględnić wymogi OC i obronne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami.

§ 7

1.Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:
1)powiązanie obszaru objętego planem z podstawowym układem komunikacyjnym poprzez:
a)ul. Kobylińskiego – ulicę główną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KG2/2,
b)ul. Dobrzyńską – ulicę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem 2KZ1/2,
c)ul. Kazimierza Wielkiego – ulicę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,
d)ul. Topolową – ulicę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 4KL1/2;
2)dla obsługi obszaru i wchodzących w jego skład terenów określa się:
a)linie rozgraniczające ulic o klasach G - główne, Z - zbiorcze, L - lokalne, D - dojazdowe, ciągu pieszo – jezdnego – KY oraz ciągu pieszego - KX,
b)sposób zagospodarowania pasów ulicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi  zgodnie z warunkami określonymi dla ulic w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III;
3)ustala się system parkowania poprzez:
a)obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych w ramach poszczególnych terenów oraz  w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z warunkami określonymi dla nich w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III.

§ 8

1.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego, Dobrzyńskiej i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;
2)odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej                      w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej i Kazimierza Wielkiego;
3)odprowadzanie wód opadowych do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej                    w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Dobrzyńskiej;
4)do czasu wybudowania w ul. Kobylińskiego, ul. Topolowej i ul. Dobrzyńskiej miejskich kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dopuszcza się tymczasowo odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych do istniejących w tych ulicach kanałów ogólnospławnych;
5)zasilanie w energię elektryczną z projektowanych i istniejących stacji transformatorowych
z wykorzystaniem istniejących linii kablowych lub napowietrznych spełniających wymagania techniczne z przewodami izolowanymi; złącza do projektowanych budynków napowietrznie przewodami izolowanymi lub kablowe;
W przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do zapewnienia z istniejącej infrastruktury, zasilanie w energię elektryczną w oparciu
o projektowane elementy sieci (stacje transformatorowe, kable ŚN i NN);
6)zasilanie w gaz przewodowy poprzez rozbudowę istniejącej sieci zlokalizowanej poza obszarem objętym planem. Gazyfikacja będzie możliwa, o ile zostanie zawarte porozumienie między dostawcą gazu i odbiorcą po spełnieniu kryteriów ekonomicznych opłacalności dostaw gazu; lokalizacja szafek gazowych w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;
7)zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi
tj. docelowo gazem przewodowym, olejem opałowym lekkim lub energią elektryczną;
8)zapewnienie łączy telefonicznych z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej dowolnych operatorów w ulicach: Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego, Dobrzyńskiej
i Topolowej;
9)usuwanie stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach na działkach następować będzie                   w systemie stosowanym w gospodarce komunalnej miasta tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.
2.Ustala się, że podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów następować będzie na podstawie warunków określonych przez właściwego dla danej sieci zarządcę.
3.W stosunku do istniejących urządzeń oraz sieci nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej ustala się ich zachowanie z dopuszczeniem przebudowy w przypadku kolizji                       z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowy w przypadku zwiększonych potrzeb zaopatrzenia lub odbioru mediów technicznych. Usuwanie kolizji następować będzie na podstawie porozumienia z Zarządcą sieci odnośnie kosztów i wykonawstwa. Jeżeli strony nie postanowią inaczej pokrycie kosztów usunięcia kolizji należeć będzie do podmiotu, który zmiany w sieci powoduje.
4.Ustala się wykorzystanie pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dla lokalizacji projektowanych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia oraz projektowanych przyłączy do budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenów:
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic działek;
2)przeznaczenie dopuszczalne: parkingi;
3)następujące zasady podziału terenu na działki:
a) zachowuje się istniejące granice z zakazem nowych podziałów;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:
a)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek
w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,
b)dopuszcza się realizację ogrodzenia w następujący sposób:
od ul. Kobylińskiego – w linii zabudowy,
dla pozostałego terenu – w liniach rozgraniczających terenu lub po granicach działek,
c)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,    
b)dopuszcza się wymianę, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy usługowej,
c)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje,
d)w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego), obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy.

2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic terenów;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)parkingi,
c)urządzenia elektroenergetyczne;
3)następujące zasady podziału terenów na działki:
a)obowiązuje zakaz nowych podziałów;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:
a)maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 55% powierzchni działki,
b)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki,
c)dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U i 3U w formie jednego przedsięwzięcia pod warunkiem urządzenia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX,
d)obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,
e)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,
f)dopuszcza się lokalizację parkingów wzdłuż ul. Kobylińskiego w strefie wyznaczonej na rysunku planu, zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy plus dwa rzędy miejsc postojowych, usytuowanego w odległości 1,5 m w kierunku północnym od linii zabudowy zgodnie z wymiarami na rysunku planu,
g)dopuszcza się realizację ogrodzenia w następujący sposób:
od ul. Kobylińskiego – w linii zabudowy,
dla pozostałego terenu – w liniach rozgraniczających terenu,
h)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,
i)   w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do 
      zapewnienia z istniejącej sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się budowę nowej stacji
      transformatorowej (wolnostojącej lub wbudowanej), której szczegółowa lokalizacja winna
      wynikać z projektu zagospodarowania terenu oraz która winna mieć zapewnioną dogodną
      obsługę z ulicy dojazdowej; dla wolnostojącej stacji obowiązuje wydzielenie działki
      o minimalnych wymiarach 4,2x7,2 m przylegającej do ciągu pieszo – jezdnego
      oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY,
j)obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska  w zależności od realizowanej funkcji:
a)dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
b)dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w przypadku realizacji obiektów użyteczności publicznej tj. żłobek, dom kultury;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
b)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje,
c)w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego), obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy,
d)obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                  z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)dopuszcza się wjazd na parking z ul. Kobylińskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG2/2; na zasadzie prawoskrętu,
b)z ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY;
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego w ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD1/2 i ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY,
b)odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora sanitarnego
w ul. Kobylińskiego,
c)odprowadzanie wód opadowych  do projektowanego kolektora deszczowego
w ul. Kobylińskiego,
d)dopuszcza się tymczasowo (do czasu realizacji kolektorów o których mowa w pkt. b) i c) odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych wspólnym przyłączem do istniejącego w ul. Kobylińskiego kanału ogólnospławnego,
e)zaopatrzenie w energię elektryczną i łącza telefoniczne poprzez projektowane przyłącza do istniejących sieci i przewidywanych sieci uzbrojenia terenu.

3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic terenów;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)parkingi,
c)urządzenia elektroenergetyczne;
3)następujące zasady podziału terenów na działki:
a)obowiązuje zakaz nowych podziałów,
b)dopuszcza się scalenie istniejących działek;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:
a)maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 55% powierzchni działki,
b)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki,
c)dopuszcza się zagospodarowanie terenu w całości w formie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub w ramach istniejących działek w formie dwóch niezależnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
d)w ramach zagospodarowania terenu obowiązuje zachowanie istniejącego dębu oznaczonego na rysunku planu,
e)dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U i 3U w formie jednego przedsięwzięcia pod warunkiem urządzenia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX,
f)obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,
g)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,
h)dopuszcza się lokalizację parkingów wzdłuż ul. Kobylińskiego, w strefie wyznaczonej na rysunku planu, zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy plus dwa rzędy miejsc postojowych, usytuowanego w odległości 1,5 m w kierunku północnym od linii zabudowy, zgodnie z wymiarami ma rysunku planu, w ramach urządzenia parkingów obowiązuje zachowanie istniejącego dębu oznaczonego na rysunku planu,
i)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,
k)w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do zapewnienia z istniejącej sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej (wolnostojącej lub wbudowanej), której szczegółowa lokalizacja winna wynikać z projektu zagospodarowania terenu oraz która winna mieć zapewnioną dogodną obsługę z ulicy dojazdowej; dla wolnostojącej stacji obowiązuje wydzielenie działki
o minimalnych wymiarach 4,2x7,2 m przylegającej do ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2,
l)obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska  w zależności od realizowanej funkcji:
a)dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
b)dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w przypadku realizacji obiektów użyteczności publicznej tj. żłobek, dom kultury;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
b)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, u zbiegu ulic: Kobylińskiego i Topolowej dopuszcza się dominantę o maksymalnej wysokości
12 kondygnacji,
c)w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego) oraz ul. Topolowej, obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy,
d)obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)dopuszcza się wjazd na parking z ul. Kobylińskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG2/2; na zasadzie prawoskrętu,
b)z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego w ul. Topolowej przez przyłącze wodociągowe zrealizowane dla projektowanego wcześniej arboretum i / lub z wodociągu istniejącego w ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD1/2 przyłączem projektowanym,
b)odprowadzanie ścieków sanitarnych, docelowo do projektowanego kolektora sanitarnego w ul. Topolowej i ul. Kobylińskiego,
c)odprowadzanie wód opadowych docelowo do projektowanego kolektora deszczowego              w ul. Topolowej i ul. Kobylińskiego;
d)dopuszcza się tymczasowo (do czasu realizacji kolektorów, o których mowa w pkt. b) i c) odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych wspólnym przyłączem do istniejących w tych ulicach kanałów ogólnospławnych,
e)zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez projektowane przyłącze do istniejącej sieci elektroenergetycznej w ul. Kobylińskiego,
f)zaopatrzenie w łącza telefoniczne poprzez przyłącza do sieci istniejących
w ul. Kobylińskiego lub w ul. Topolowej.

4.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako towarzysząca funkcji usługowej,
b)parkingi;

3)następujące zasady podziału terenu na działki:
a)zachowuje się istniejące granice z zakazem nowych podziałów,
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:
a)maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 40% powierzchni działki,
b)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni terenu,
c)zagospodarowanie terenu w ramach istniejących działek lub nieruchomości (kilku działek należących do jednego właściciela),
d)obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,
e)w ramach zagospodarowania obowiązuje zachowanie istniejących drzew (wierzba, kasztanowce) zlokalizowanych w północnej części działki nr ew. 177,
f)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,
g)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,
h)w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej (wyłącznie jako towarzyszącej funkcji usługowej) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)obowiązuje czasowa adaptacja budynków zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,                  z zakazem ich nadbudowy, rozbudowy i modernizacji,
b)obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
c)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze,
d)obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                  z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)dla działek nr ew. 168, 171 i 173 - z ul. Dobrzyńskiej  oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ1/2,
b)dla działek  nr ew. 176 i 177 - z ul. Kazimierza Wielkiego  oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)zaopatrzenie w wodę, przez istniejące i projektowane przyłącza do wodociągu miejskiego w ul. Dobrzyńskiej i ul. Kazimierza Wielkiego,
b)odprowadzanie ścieków sanitarnych, do kolektora sanitarnego w ul. Kazimierza Wielkiego i do kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej, przez rozbudowę sieci,
c)odprowadzanie wód opadowych do kanału deszczowego w ul. Kazimierza Wielkiego 
i do kanałów deszczowych projektowanych w ul. Dobrzyńskiej i ul. Kobylińskiego,
d)zaopatrzenie w energię elektryczną i łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do istniejących sieci uzbrojenia w ulicach: Dobrzyńskiej i Kazimierza Wielkiego.

5.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  5MW ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)usługi o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,
b)parkingi, garaże wbudowane;
3)następujące zasady podziału terenu na działki:
a)obowiązuje docelowe scalenie działek z zakazem nowych podziałów;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:
a)zaleca się docelowe zagospodarowanie terenu w formie jednego przedsięwzięcia,
b)po scaleniu działek obowiązuje urządzenie północnej części terenu w formie zielonego zaplecza (plac zabaw dla dzieci, zieleń) lub parkingu dla obsługi zespołu zabudowy wielorodzinnej,
c)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu,
d)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach terenu
w ilości: 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,
e)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,
f)obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)zachowuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b)obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy                           i modernizacji;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2, ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY  oraz ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2 zgodnie z wydaną decyzją           
o pozwoleniu na budowę;
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)utrzymuje się zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna zgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę,
b)zaopatrzenie w łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza
do istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

6.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)usługi wbudowane w budynki mieszkalne o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,
b)parkingi, garaże wbudowane;
3)następujące zasady podziału terenu na działki:
a)obowiązuje scalenie działek nr ew. 181 i 182,
b)obowiązuje zakaz nowych podziałów;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:
a)maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 60% powierzchni działki,
b)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,
c)zagospodarowanie terenu w formie jednego lub dwóch niezależnych przedsięwzięć                   w ramach działek nr ew. 183/4, 181 i 182,
d)dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek nr ew. 183/4 oraz 181 i 182,
e)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek                  w ilości 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,
f)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,
g)obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b)obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy                     i modernizacji,
c)obowiązują ściśle określone oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
d)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku na działce nr ew. 183/2 zlokalizowanego w ramach terenu 8MŚ,
e)obowiązuje zachowanie charakteru zabudowy śródmiejskiej, w nawiązaniu do budynków usytuowanych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w bezpośrednim sąsiedztwie (gabaryty, kształt dachu, kolorystyka elewacji, materiały wykończeniowe),
f)dla elewacji w zabudowie pierzejowej obowiązuje:
jako wykończenie - materiały tradycyjne (wyklucza się siding),
w ramach projektu budowlanego opracowanie rozwinięcia obejmującego elewacje bezpośrednio sąsiadujących budynków;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)z ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KD1/2 i ciągu pieszo – jezdnego – 6KY;
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)utrzymuje się zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna, łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do istniejących sieci uzbrojenia w ulicach: Kazimierza Wielkiego oraz oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2.

7.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7EE ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: urządzenia gospodarki elektroenergetycznej;
2)zachowanie istniejącej stacji transformatorowej;
3)obsługę komunikacyjną z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2 poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MW.

8.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  8MŚ ustala się:
1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna typu śródmiejskiego;
2)przeznaczenie dopuszczalne:
a)usługi wbudowane w budynki mieszkalne o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,
b)parkingi, garaże wbudowane;
3)następujące zasady podziału terenu na działki:
a)dopuszcza się podziały działek nr ew. 184 i 185 pod następującymi warunkami:
minimalna powierzchnia każdej działki powstałej w wyniku podziału wynosi 600 m²,
każda działka powstała w wyniku podziału posiada obsługę komunikacyjną z ulic: Topolowej lub oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2,
b) zaleca się scalenie działek nr ew. 184 i 185;
4)następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:
a)maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 40% powierzchni działki,
b)obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki,
c)zagospodarowanie terenu w ramach niezależnych przedsięwzięć w ramach poszczególnych działek,
d)dopuszcza się wspólne zagospodarowanie sąsiednich działek,
e)obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek                   w ilości 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,
f)w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,
g)obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
5)następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:
a)zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową o charakterze śródmiejskim zgodnie                     z oznaczeniami na rysunku planu,
b)obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy i modernizacji,
c)obowiązują ściśle określone i nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
d)obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje w tym użytkowe poddasze,
e)obowiązuje zachowanie charakteru zabudowy śródmiejskiej w nawiązaniu do istniejących budynków zlokalizowanych w ramach terenu wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (gabaryty, kształt dachu, kolorystyka elewacji, materiały wykończeniowe),
f)dla elewacji w zabudowie pierzejowej obowiązuje:
jako wykończenie -  materiały tradycyjne (wyklucza się siding),
w ramach projektu budowlanego opracowanie rozwinięcia obejmującego elewacje       bezpośrednio sąsiadujących budynków usytuowanych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego,
g)obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie,                 z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding,
h)dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach budynków;
6)następującą obsługę komunikacyjną:
a)z ul. Topolowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,
b)z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;
7)następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a)zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna, łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do sieci uzbrojenia                     w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Topolowej oraz oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2.

§ 10

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania ulic:
1.Dla ulic głównych oznaczonych na rysunku planu symbolem KG ustala się:
1)ul. Kobylińskiego oznaczona na rysunku planu symbolem 1KG2/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 42,0m – 50,0m; dwujezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań;
projektowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana po północnej stronie;
a)połączenie z ul. Curie – Skłodowskiej na zasadzie prawoskrętu,
b)utrzymuje się istniejące parkingi wraz z wjazdami po północnej stronie ulicy na odcinku między ulicami: Curie – Skłodowskiej i Topolowej z zaleceniem ich korekty w celu uniknięcia kolizji z projektowaną ścieżką rowerową,
c)dopuszcza się lokalizację parkingów po północnej stronie ulicy na odcinku między ulicami: 
       Dobrzyńską i Curie – Skłodowskiej; w strefie wyznaczonej na rysunku planu,
       zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy z jednym rzędem miejsc postojowych,
       z obsługą poprzez ul. Curie – Skłodowskiej oraz powiązania z wewnętrznym układem 
       komunikacyjnym os. Dobrzyńska,
d)ustala się tymczasowy wjazd na zasadzie prawoskrętu od ul. Kobylińskiego dla obsługi  
       bloków mieszkalnych usytuowanych na działkach nr ew. 694/30 i 694/31, do czasu
       realizacji docelowego zagospodarowania w formie ciągu parkingów wymienionego
      w pkt. 1c
e) dopuszcza się lokalizację parkingów po południowej stronie ulicy na odcinku
      od wschodniej granicy działki nr ew. 175 do ul. Topolowej, z obsługą komunikacyjną
      z ul. Kobylińskiego zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, przy urządzaniu parkingów
      obowiązuje zachowanie istniejącego żywopłotu grabowego z dopuszczeniem urządzenia        
      wjazdów na parking w miejscach jak najmniej kolizyjnych względem żywopłotu;
      oznaczenie na rysunku planu wjazdów na parkingi ma charakter orientacyjny, obowiązuje
      uściślenie miejsc wjazdów na dalszym etapie prac projektowych, w uzgodnieniu
      z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska.

2.Dla ulic zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ ustala się:
1)ul. Dobrzyńska oznaczona na rysunku planu symbolem 2KZ1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m – 22,0 m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowania z ul. Kobylińskiego;
2)ul. Kazimierza Wielkiego oznaczona na rysunku planu symbolem 3KZ1/2 – szerokość                       w liniach rozgraniczających 23,0 – 32,0 m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań z ulicami: Dobrzyńską i Topolową; projektowane jednokierunkowe ścieżki rowerowe zlokalizowane po północnej i południowej stronie jezdni
a)obowiązuje zakaz wyjazdów z sąsiednich działek na ul. Kazimierza Wielkiego w obrębie skrzyżowań z:
ul. Dobrzyńską na odcinku dł. 35 m licząc od linii rozgraniczającej między ulicami Kazimierza Wielkiego i Dobrzyńską,
ul. Topolową na odcinku dł. 20 m licząc od linii rozgraniczającej między ulicami Kazimierza Wielkiego i Topolową,
b)obowiązuje adaptacja (południowej i północnej) rogatek Dobrzyńskich wpisanych wraz                      z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem 50/174; obowiązuje ochrona na mocy przepisów ustawy z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150).

3.Dla ulic lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KL ustala się:
1)ul. Topolowa oznaczona na rysunku planu symbolem 4KL1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 13,0m – 16,0m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań z ulicami: Kobylińskiego i Kazimierza Wielkiego
a)zagospodarowanie po zachodniej stronie w formie zieleni niskiej; wyklucza się nasadzenie drzew ze względu na projektowany kolektor sanitarny.

4.Dla ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala się:
1) ulicę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem 5KD1/2 – szerokość w liniach   
    rozgraniczających 10,0m – 15,0m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu,
a)utrzymuje się istniejące miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, z dopuszczeniem powiększenia ich ilości;

5.Dla ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KY ustala się:
1)ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem 6KY – szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m z nawierzchnią przystosowaną do ruchu ciężkich pojazdów  - pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

6.Dla ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX ustala się:
1)ciąg pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem 7KX – szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.

7.Dla ulic, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 w zakresie zagospodarowania pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu ustala się:
1)zachowanie istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia  terenu, dopuszczając ich przebudowę wynikającą z: realizacji elementów zagospodarowania zgodnych z ustaleniami niniejszego planu (np. przebudowy jezdni wraz z sieciami uzbrojenia, budowy jezdni, podłączeń projektowanych budynków itp.);
2)konieczność lokalizowania nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia terenu, zgodnie z zasadami lokalizacji uzbrojenia w ulicach, określonymi w przepisach szczególnych;
3)orientacyjny charakter lokalizacji krawężników jezdni i stref parkingów, określonych na rysunku planu;
4)zachowanie istniejących chodników, zieleni - niekolizyjnych względem modernizowanych lub projektowanych jezdni, ścieżek rowerowych.
8.Oświetlenie ulic z miejskiej sieci oświetleniowej. Wyposażenie w oświetlenie ulic istniejących modernizowanych i projektowanych, wówczas gdy dotychczasowe urządzenia nie zapewnią spełnienia wymagań normatywnych.


ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 11


Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy dla terenów objętych planem ustala się, dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stawki w wysokości:
1)dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  5MW, 6MW      30%
2)dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MŚ    10%
3)dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem           4U                30%
4)dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  1U, 2U, 3U     0%
5)dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  7EE      0%
6)dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KG2/2; 2KZ1/2; 3KZ1/2, 4KL1/2; 5KD1/2, 6KY1/2; 7KX       0%
 
§ 12
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 14


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 613
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji